Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 861 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-13
Data wydania:2011-06-22
Data wejscia w życie:2011-07-28
Data obowiązywania:2011-07-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 861 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 144                — 8790 —                Poz. 861


861

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991  r. o  Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu (Dz. U. z 2002 r. Nr 2, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zwrot poniesionych kosztów przejazdu środkami publicznego transportu kolejowego przysługuje do wysokości cen biletów na przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pospiesznej, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych. Zwrot kosztów przejazdu nie obejmuje opłat dodatkowych i dopłat, w tym cen biletów na miejsca rezerwowane oraz cen biletów na miejsca sypialne lub na miejsca do leżenia.”;

1)

2) § 3 otrzymuje w brzmienie: „§ 3.

1. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej osoba uprawniona otrzymuje zryczałtowany równoważnik pieniężny w  kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd w  drugiej klasie pociągu według taryfy pospiesznej na odległość 1000 km, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalany według ceny biletów obowiązującej w dniu wypłaty tego równoważnika, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby w roku kalendarzowym.

2. Wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego dokonuje się na pisemny wniosek strażaka w terminie do dnia 31 marca następnego roku. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.”;

3) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Do wniosków o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w dotychczasowym brzmieniu. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 861 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-10 poz. 23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 683

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-08 poz. 9

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-14 poz. 1303

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-10 poz. 27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.