Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 871 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości, warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-15
Data wydania:2011-07-07
Data wejscia w życie:2011-07-30
Data obowiązywania:2011-07-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 871 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 146                — 8853 —                Poz. 871


871

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości, warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki i tryb przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie NSIP. §

2. Na sfinansowanie realizacji zadań publicznych związanych z realizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu NSIP Minister Obrony Narodowej przekazuje instytucji gospodarki budżetowej rozumianej jako instytucja, o której mowa w art. 23—28 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), utworzonej w celu realizacji Programu NSIP w Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje budżetowe ustalone w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy w części budżetu państwa, której jest dysponentem. § 3.

1. Dotacje budżetowe, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, są przekazywane instytucji gospodarki budżetowej na podstawie umów zawieranych między Ministrem Obrony Narodowej a  dyrektorem instytucji gospodarki budżetowej.

2. Umowa określa w szczególności opis zadania, w tym cel, na który dotacja budżetowa jest przekazywana, jak również sposób sprawowania kontroli nad jej wykorzystaniem. § 4.

1. Wysokość dotacji celowych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1 ustawy, jest ustalana następująco:

1) dotacja na realizację zadań w zakresie inwestycji obronnych wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie NSIP — w wysokości zapewniającej finansowanie części polskiej nowych i kontynuowanych zadań Programu NSIP, wyliczonej według zatwierdzonej przez właściwe organy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego proporcji finansowania każdego zadania;

2) dotacja na realizację inwestycji krajowych jako zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wydatków okołopakietowych, których wykonanie jest niezbęd1)

ne w związku z realizowanymi projektami — w wysokości określonej w „Centralnym planie inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej realizowanych w ramach NSIP” na dany rok;

3) dotacja na płatności wnoszone w ramach składki do wspólnego funduszu inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego — w wysokości określonej w dokumentach decyzyjnych Komitetu Inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

4) dotacja na finansowanie utrzymania zakończonych inwestycji do czasu przekazania ich użytkownikom — na podstawie potrzeb zgłoszonych przez instytucję gospodarki budżetowej, zweryfikowanych przez departament Ministerstwa Obrony Narodowej właściwy w sprawach infrastruktury.

2. Wysokość dotacji podmiotowej jest ustalana z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi inwestorskiej zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, i nie może być większa niż 3% wartości dotacji, o których mowa w ust. 1, oraz nie może przekraczać kosztów ponoszonych przez instytucję gospodarki budżetowej w związku z wykonywanymi zadaniami, pomniejszonych o środki uzyskane na ten cel z Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. § 5.

1. Wstępnego obliczenia wysokości dotacji, o  których mowa w  § 4 ust.  1, dokonuje instytucja gospodarki budżetowej i przesyła je do departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach infrastruktury do zaopiniowania.

2. Proponowane wielkości dotacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1—3, departament Ministerstwa Obrony Narodowej właściwy w sprawach infrastruktury przesyła do Szefa Zarządu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwego w sprawach planowania rzeczowego w celu weryfikacji i ujęcia w centralnych planach rzeczowych.

3. Proponowaną wielkość dotacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, departament Ministerstwa Obrony Narodowej właściwy w sprawach infrastruktury przesyła do departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach budżetu, w trybie określonym odrębnymi przepisami dotyczącymi planowania budżetowego.

4. Wysokość dotacji, o której mowa w § 4 ust. 2, na dany rok budżetowy dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w  sprawach infrastruktury przedstawia dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach budżetu.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 871 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 880 z 20112011-07-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2011 r. sygn. akt U 8/08

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 879 z 20112011-07-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2011 r. sygn. akt P 12/09

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 878 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 877 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 876 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 875 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 874 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 873 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 872 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 870 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 869 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-18 poz. 439

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-21 poz. 1622

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-18 poz. 123

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Monitor Polski 2002 nr 59 poz. 800

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 563

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego w Republice Greckiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.