Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 877 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-15
Data wydania:2011-06-30
Data wejscia w życie:2011-07-30
Data obowiązywania:2011-07-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 877 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 146                — 8864 —                Poz. 877


877

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152) w § 1 pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie: „10) decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki orga1)

nizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy;

11) decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy;”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 152, poz. 1023 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 877 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 880 z 20112011-07-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2011 r. sygn. akt U 8/08

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 879 z 20112011-07-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2011 r. sygn. akt P 12/09

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 878 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 876 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 875 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 874 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 873 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 872 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 871 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości, warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 870 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 869 z 20112011-07-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Umorzenie abonamentu RTV

  W jakich okolicznościach i czy w ogóle, może nastąpić umorzenie należności z tytułu nieopłaconego abonamentu radiowo-telewizyjnego?

 • Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

 • Abonament za odbiornik radiowy w pracy

  Czy zakład pracy ma obowiązek uiszczania opłat abonamentowych za używanie przez jego pracowników ich prywatnych odbiorników radiowych, jeśli sam nie jest posiadaczem (...)

 • Opłacanie przez najemcę abonamentu RTV

  Podpisując umowę najmu lokalu (mieszkania), zobowiązałam się do opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jest to dla mnie oczywista sytuacja, jednak chciałam dokonywać (...)

 • Uwierzytelnienie dokumentów spółki - przetarg

  Z KRS wynika, iż do reprezentowania firmy upoważnionych jest dwóch członków zarządu, muszą oni działać wspólnie. Członkowie zarządu nie udzielali dalszych umocowań. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-20 poz. 379

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-16 poz. 152

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1809

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień

 • Dziennik Ustaw z 2005-09-07 poz. 1428

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.