Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 898 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2012 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-25
Data wydania:2011-07-12
Data wejscia w życie:2011-07-25
Data obowiązywania:2011-07-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 898 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 152                — 9071 —                Poz. 898


898

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2012 r. Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W  2012  r. wysokość zwiększenia, o  którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

1)

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w  poprzednim roku kalendarzowym. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  40, poz.  224, Nr  134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 149, poz. 887.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 898 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 900 z 20112011-07-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2011 r. sygn. akt P 1/10

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 899 z 20112011-07-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 897 z 20112011-07-25

  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Przeliczenie emerytury

  Co to znaczy kiedy ZUS odmawia przeliczenia świadczenia emerytalnego, gdyż jak twierdzi ZUS wskaźnik wymiaru jest niższy od ustalonego poprzednio?

 • Dochód rencisty z tytułu umowy o dzieło

  Osoba, z którą chcemy nawiązać współpracę i zlecać jej pracę na podstawie umowy o dzieło jest rencistą z KRUS-u. Otrzymuje ok. 520,00 PLN renty miesięcznie. Czy (...)

 • Maksymalna kwota egzekucji z emerytury

  W jakiej wysokości może zostać zajęta przez komornika emerytura celem pokrycia należności innych niż alimentacyjne?

 • Ustalenie wysokości czynszu regulowanego

  W jaki sposób ustala się wysokość czynszu regulowanego?

 • Wysokość emerytury na rękę

  Pracownica w wieku 55,5 lat, z ponad 30-letnim stażem pracy, otrzymała decyzję o wysokości przyznanej emerytury. Jak obliczyć emeryturę netto, a więc kwotę otrzymywaną (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 10 poz. 133

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 8 poz. 75

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski 2001 nr 6 poz. 102

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie podwyższonego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2001 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 12 poz. 134

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.