Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 909 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-26
Data wydania:2011-07-12
Data wejscia w życie:2011-08-10
Data obowiązywania:2011-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 909 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 153                — 9106 —                Poz. 909


909

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego Na podstawie art.  41 ustawy z  dnia 21 grudnia 2000  r. o  dozorze technicznym (Dz.  U. Nr  122, poz. 1321, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 19) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1)

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych UDT dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki.”;

2) dodaje się § 6 w brzmieniu: „§ 6. W ramach funkcjonowania w UDT adekwatnej, skutecznej i  efektywnej kontroli zarządczej Prezes UDT korzysta ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.”. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr  104, poz.  708, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  249, poz.  1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 132, poz. 766.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 909 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 913 z 20112011-07-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2011 r. sygn. akt K 10/09

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 912 z 20112011-07-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt SK 49/08

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 911 z 20112011-07-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt K 26/09

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 910 z 20112011-07-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 908 z 20112011-07-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG)

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 907 z 20112011-07-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 906 z 20112011-07-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 905 z 20112011-07-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 904 z 20112011-07-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 903 z 20112011-07-26

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 902 z 20112011-07-26

  Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 901 z 20112011-07-26

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.