Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 937 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-29
Data wydania:2011-07-26
Data wejscia w życie:2011-07-31
Data obowiązywania:2011-07-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 937 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 158                — 9294 —                Poz. 937


937

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2001  r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie łódzkim, miasta na prawach powiatu Skierniewice i w powiecie skierniewickim — gminy Maków przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Skierniewice części obszaru obrębu ewidencyjnego Maków, to jest działek ewidencyjnych o  numerach: 1/4, 1/6 i  1811/1—1811/6, o  łącznej powierzchni 151,85 ha, z gminy Maków;

2) w  województwie pomorskim, w  powiecie wejherowskim — gminy o  statusie miasta Wejherowo i gminy o statusie miasta Reda przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o  statusie miasta Wejherowo części obszaru obrębu ewidencyjnego 0004 Miasto Reda, to jest działek ewidencyjnych o  numerach: 189/4, 189/6, 189/7, 189/9, 189/10, 208 i  226—230, o  łącznej powierzchni 145,67 ha, z gminy o statusie miasta Reda;

3) w  województwie śląskim, w  powiecie mikołowskim — gminy Wyry i w powiecie pszczyńskim — gminy Kobiór przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Wyry części obszaru obrębu ewidencyjnego Kobiór, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 22/3, 22/5, 23/1, 23/2, 23/4, 24/1, 24/3, 329/49, 330/49, 331/49, 332/49, 335/49, 337/49, 338/49, 339/49, 374/49, 375/49, 623/49, 624/49, 625/49, 626/49, 627/49, 628/49, 629/49, 630/49 i  631/49, o  łącznej powierzchni 7,60 ha, z  gminy Kobiór;

4) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim — gminy Polanów i  w  powiecie sławieńskim — gminy Malechowo przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Polanów części obszaru obrębu ewidencyjnego Drzeńsko, to jest działek ewidencyjnych o  numerach: 83/4, 187/1, 187/2, 187/5—187/9 i  672, o  łącznej powierzchni 6,77 ha, z gminy Malechowo.

1)

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustala się granice następujących miast:

1) w  województwie łódzkim, w  powiecie łaskim, w gminie Łask — miasta Łask przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Łaska, to jest działek ewidencyjnych o  numerach: 219/4, 219/5, 219/7, 220/5, 220/7—220/10, 220/12, 220/13, 221/5, 221/11, 221/13, 221/14, 222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 254 i 376, o łącznej powierzchni 17,63 ha, z gminy Łask;

2) w  województwie podlaskim, w  powiecie łomżyńskim, w  gminie Jedwabne — miasta Jedwabne przez wyłączenie z  dotychczasowego obszaru miejscowości o statusie miasta Jedwabne działek ewidencyjnych o numerach: 1—140, 141/1, 141/2, 142—261, 275—296, 348, 349/1, 350/1, 351/1, 352/1, 353/3, 353/4, 354—356, 357/1, 357/2, 358—361, części działki ewidencyjnej nr 394, będącej drogą powiatową nr 23145, od ul. Przytulskiej od wschodu do punktu granicznego nr  3404 (x  =  5907809,31; y  =  7587107,82) i  punktu granicznego nr  3405 (x = 5907793,29; y = 7586107,93), tworzących odcinek od punktu granicznego nr 3404 do punktu granicznego nr  3405, ograniczający przewidzianą do wyłączenia część działki ewidencyjnej nr  394 od zachodu, części działki ewidencyjnej nr 395, będącej drogą gminną, od ul. Stawiskowskiej (drogi powiatowej nr

23145) od północy, od punktu granicznego nr 36881 (x = 5907124,95; y = 7585889,59) i  nowo obliczonego punktu granicznego A  powstałego z  przecięcia linii granicznych (x = 5907122,99; y = 7585893,85) tworzących odcinek od punktu granicznego nr  36881 do punktu granicznego A, ograniczający przewidzianą do wyłączenia część działki ewidencyjnej nr 395 od południa, działki ewidencyjnej nr  396, o  łącznej powierzchni 409,0104 ha, i ich włączenie do projektowanej wsi Kosaki-Turki w gminie Jedwabne, wyłączenie z  dotychczasowego obszaru miejscowości o  statusie miasta Jedwabne działek ewidencyjnych o  numerach: 262—274, 297, 298/1, 298/2, 299/1, 299/2, 300—325, 335—347, 1460, o  łącznej powierzchni 84,6266 ha, i ich włączenie do projektowanej osady Biczki w  gminie Jedwabne oraz wyłączenie z  dotychczasowego obszaru miejscowości o statusie miasta Jedwabne działek ewidencyjnych o  numerach 511—527, części działki ewidencyjnej nr 544, będącej drogą gminną, od granicy ze wsią Kubrzany od północy do punktu granicznego nr 1432 (x = 5907501,23; y = 7587066,09) i  punktu granicznego nr  1423 (x  =  5907498,59; y  =  7587071,48), tworzących odcinek od punktu granicznego nr  1432 do punktu granicznego nr  1423, ograniczający przewidzianą do wyłączenia część działki ewidencyjnej nr 544 od południa, działek ewidencyjnych o  numerach: 551—568, 569/1, 569/2, 570, 571/1, 571/2, 572—593, części działki ewidencyjnej nr 594, będącej drogą powia-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2002  r. Nr  23, poz.  220, Nr  62, poz.  558, Nr  113, poz.  984, Nr  153, poz.  1271 i  Nr  214, poz.  1806, z  2003  r. Nr  80, poz.  717 i  Nr  162, poz.  1568, z  2004  r. Nr  102, poz.  1055, Nr  116, poz.  1203 i  Nr  167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr  138, poz.  974 i  Nr  173, poz.  1218, z  2008  r. Nr  180, poz.  1111 i  Nr  223, poz.  1458, z  2009  r. Nr  52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr  40, poz.  230 i  Nr  106, poz.  675 oraz z  2011  r. Nr  21, poz.  113, Nr  117, poz.  679, Nr  134, poz.  777 i  Nr  149, poz. 887.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 937 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 944 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 943 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 942 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 941 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 940 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 939 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 938 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

  Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

 • Budowa na działce rolnej

  Dostałem od pośrednika ofertę zakupu działki rolnej dla której zostały wydane warunki zabudowy na budynek mieszkaniowy. Działka nie jest objęta planem. Z tego co się (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Oznaczenie działek w planie zagospodarowania przestrzennego gmin

  Co oznacza symbol R, którym oznaczane są działki w planie zagospodarowania przestrzennego gmin?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1819

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-29 poz. 826

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-28 poz. 337

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1783

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 555

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2003 r. sygn. akt U 10/01


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.