Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 939 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-29
Data wydania:2011-07-15
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 939 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 158                — 9297 —                Poz. 939


939

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu Na podstawie art. 43 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr  21, poz.  112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej „lokalami wyborczymi”, w  czasie przerwy w  głosowaniu, w  tym również zasady udzielania przez Policję pomocy wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) w  celu prawidłowej ochrony tych lokali. §

2. W  celu zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) nie później niż na 14 dni przed terminem wyborów:

1) wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę zamkniętego lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu, w liczbie odpowiadającej potrzebom ochrony lokalu wyborczego, uzależnionej w szczególności od rozmiarów budynku, rodzaju i stanu technicznego istniejących zabezpieczeń, na podstawie pisemnego upoważnienia, podając ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania;

2) przekazują przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej oraz osobie kierującej jednostką organizacyjną, w której usytuowany jest lokal wyborczy, dane osobowe swoich przedstawicieli, zawierające ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania;

3) zapewniają osobom, o  których mowa w  pkt 1, środki łączności umożliwiające utrzymywanie kontaktu z właściwą miejscowo jednostką Policji;

4) uzgadniają z  osobą kierującą jednostką organizacyjną, w  której usytuowany jest lokal wyborczy, możliwość korzystania ze środków łączności znajdujących się w tej jednostce;

5) przekazują właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu i rejonowemu) Policji listę przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierającą ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania, a  także wykaz wykorzystywanych przez nich numerów telefonów lub innych środków łączności;

1)

6) zapewniają, w  miarę możliwości, umiejscowienie siedziby lokalu wyborczego w obiektach wyposażonych w środki zabezpieczenia technicznego, takie jak: ogrodzenia, kraty w  oknach, wzmocnione drzwi i  co najmniej jeden zamek o  skomplikowanym mechanizmie. §

3. Przedstawiciele, o których mowa w § 2 pkt 1, wykonują swoje obowiązki poprzez zewnętrzny stały dozór lokalu wyborczego oraz sprawdzanie stanu zabezpieczeń do czasu ponownego otwarcia lokalu wyborczego. §

4. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej, po zakończeniu głosowania w  pierwszym dniu głosowania, zamyka lokal wyborczy i  opieczętowuje wejście do tego lokalu w  obecności przedstawicieli, o których mowa w § 2 pkt

1. §

5. Właściwi terytorialnie komendanci powiatowi (miejscy i  rejonowi) Policji nie później niż na 7 dni przed terminem wyborów:

1) zapoznają wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) z organizacją i zasadami pełnienia przez policjantów służby patrolowej na terenie przyległym do lokali wyborczych oraz z występującymi zagrożeniami mogącymi mieć wpływ na zabezpieczenie lokali;

2) uzgadniają z  wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) procedurę wzywania do pomocy Policji przez przedstawicieli, o których mowa w § 2 pkt 1;

3) przeprowadzają instruktaż dla przedstawicieli, o  których mowa w  § 2 pkt 1, w  zakresie dotyczącym ochrony lokali wyborczych podczas przerwy w głosowaniu. §

6. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 sierpnia 2011 r.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust.  2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czasie przerwy w głosowaniu (Dz. U. Nr 100, poz. 644), które na podstawie art.  15 ustawy z  dnia 5 stycznia 2011  r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 939 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 944 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 943 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 942 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 941 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 940 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 938 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 937 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Przerwy na papierosa w czasie pracy

  Palę kilka papierosów w ciągu dnia pracy, są to krótkie pięciominutowe przerwy. Czy pracodawca może wydłużyć czas pracy w związku z kilkoma pięciominutowymi przerwami (...)

 • Tajne głosowanie w sprawach osobowych

  Czy przewodniczący zgromadzenia wspólników musi być wybierany w głosowaniu tajnym? Jeśli tak jaka jest prawna możliwość wyboru w głosowaniu jawnym?

 • Przerwa na karmienie dziecka piersią

  Kobieta zatrudniona na pełnym etacie korzystała z przerw na karmienie dziecka. Obecnie dziecko skończyło rok. Do jakiego czasu kobiecie przysługują przerwy na karmienie (...)

 • Jakie wymagania techniczne musi spełniać obiekt budowlany?

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-05 poz. 677

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-09 poz. 644

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w wyborach do parlamentu europejskiego w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-05 poz. 678

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-05 poz. 675

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu obwodowej komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-11 poz. 1267

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktuktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu obwodowego komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.