Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 940 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-29
Data wydania:2011-07-22
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 940 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 158                — 9298 —                Poz. 940


940

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym Na podstawie art. 189 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz.  U. Nr  21, poz.  112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §  1. 

1. Wojewoda oraz Krajowe Biuro Wyborcze współdziałają w zakresie zapewnienia warunków zgodnej z prawem realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów oraz referendów.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Krajowe Biuro Wyborcze reprezentuje na obszarze województwa lub jego części dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwany dalej „dyrektorem delegatury”. § 2. 1. Wojewoda, po otrzymaniu w ramach sprawowanego nadzoru nad zgodnością z prawem uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, przekazuje dyrektorowi delegatury uchwały dotyczące wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz mandatu radnego, a także innych spraw związanych z wyborami i referendami lokalnymi dotyczącymi odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, zwane dalej „uchwałami”.

2. Dyrektor delegatury, w  ciągu 7 dni od daty otrzymania uchwały, może przedstawić do niej swoje stanowisko.

3. Wojewoda przekazuje dyrektorowi delegatury, w terminie 7 dni od dnia:

1) wydania rozstrzygnięcia nadzorczego o stwierdzeniu nieważności uchwały,

2) wstrzymania wykonania uchwały w trakcie postępowania zmierzającego do stwierdzenia jej nieważności,

3) doręczenia prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uchylającego rozstrzygnięcie, o  którym mowa w pkt 1, odpowiednio rozstrzygnięcie nadzorcze, postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały albo prawomocny wyrok sądu administracyjnego.

1)

4. Wojewoda przekazuje dyrektorowi delegatury, w  terminie 7 dni od dnia wydania, wezwanie skierowane do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub mandatu radnego i  wydania zarządzenia zastępczego. § 3. 1. Dyrektor delegatury może zgłaszać wojewodzie postulaty i uwagi, dotyczące wykonywania przez organy gminy zadań zleconych na podstawie przepisów prawa wyborczego i  przepisów o  referendum, dotyczących w szczególności ewidencji ludności i prowadzenia rejestru wyborców, sporządzania spisu wyborców, zapewnienia obsługi i odpowiednich warunków pracy gminnym i obwodowym komisjom wyborczym oraz komisjom do spraw referendum, oraz podejmuje działania mające na celu usunięcie uchybień w tym zakresie.

2. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) zadań dotyczących ewidencji ludności i  prowadzenia rejestru wyborców wojewoda i  dyrektor delegatury mogą:

1) powołać wspólne zespoły kontrolne;

2) opracować wspólne wnioski i zalecenia pokontrolne.

3. Przepisy ust.  1 i  2 stosuje się odpowiednio do wykonywania zadań wyborczych i  referendalnych przez organy wykonawcze samorządu powiatowego i samorządu województwa. § 4. W okresie wzmożonych prac wyborczych, na umotywowany wniosek dyrektora delegatury, dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, w miarę możliwości organizacyjnych, wyraża zgodę na wykonywanie przez pracowników urzędu wojewódzkiego zajęć zarobkowych przy realizowaniu zadań wyborczych. §  5. 

1. Udostępnianie przez wojewodę pomieszczeń biurowych delegaturze odbywa się na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej.

2. Delegatura, na podstawie zawartej umowy, partycypuje w  kosztach utrzymania pomieszczeń, o  których mowa w  ust.  1, na zasadzie refinansowania poniesionych kosztów, w szczególności: energii elektrycznej, cieplnej, dostawy ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji, a  według umownej stawki — w  kosztach utrzymania czystości pomieszczeń i ochrony przeciwpożarowej.

3. W przypadku konieczności przeniesienia siedziby delegatury wojewoda zapewnia lokal zamienny, w  którym warunki pracy i  obsługi organów wyborczych będą zbliżone do panujących w dotychczasowej siedzibie. O zamiarze zmiany siedziby delegatury wo-

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 940 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 944 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 943 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 942 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 941 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 939 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 938 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 937 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2040

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 350

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-29 poz. 943

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-06 poz. 73

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 786

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.