Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 942 z 2011 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-29
Data wydania:2011-07-27
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 942 z 2011 - Strona 4


Strona 4 z 10

Dziennik Ustaw Nr 158                — 9318 —                Poz. 942


3. W  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a  przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

4. Przed sporządzeniem spisu wyborców zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, urząd gminy wydaje na podstawie rejestru wyborców. Wyborcy, który otrzymał takie zaświadczenie, nie umieszcza się w spisie wyborców.

5. Wzór zaświadczenia, o  którym mowa w  ust.  1, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia. §  19. 

1. Zaświadczenie o  prawie do głosowania, o którym mowa w § 18, wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

2. W  upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.

3. W przypadku gdy upoważnienie dotyczy wyborcy — obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim wskazuje się w nim jego imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości. § 20. Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej. §  21. 

1. Ewidencję wydanych zaświadczeń o  prawie do głosowania prowadzi urząd gminy.

2. Informacja o  wydaniu zaświadczenia jest rejestrowana przez wskazanie numeru zaświadczenia, daty jego wydania, imienia (imion) i  nazwiska oraz numeru PESEL wyborcy.

3. W  przypadku wydania zaświadczenia osobie upoważnionej rejestracji podlegają również imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL upoważnionej osoby.

4. W  przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim rejestruje się dane o obywatelstwie, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.

5. Ewidencję wydanych zaświadczeń urząd gminy może prowadzić w formie papierowej lub w systemie informatycznym.

6. Ewidencja wydanych zaświadczeń prowadzona w  formie papierowej oraz upoważnienia do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania stanowią część dokumentów z wyborów. Rozdział 6 Przepis końcowy § 

22. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 sierpnia 2011 r.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji: z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.  U. Nr  72, poz.  849, z  2005  r. Nr  166, poz.  1395, z  2009  r. Nr  63, poz. 527 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 425), z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i  do Senatu (Dz.  U. Nr  84, poz.  922, z  2005  r. Nr  102, poz. 858 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 528), z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 62, poz. 583 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 530), z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw (Dz.  U. Nr  191, poz.  1417 oraz z 2010 r. Nr 121, poz. 821), które na podstawie art. 15 ustawy z  dnia 5 stycznia 2011  r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz.  588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 942 z 2011 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 944 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 943 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 941 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 940 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 939 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 938 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 937 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-23 poz. 530

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 757

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-23 poz. 528

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-17 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 989

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.