Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 943 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-29
Data wydania:2011-07-27
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 943 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 158                — 9325 —                Poz. 943


943

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców Na podstawie art. 165 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz.  U. Nr  21, poz.  112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa, związane ze sprawowanym przez Państwową Komisję Wyborczą nadzorem nad prowadzeniem i  aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców:

1) obowiązki wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) prowadzących sprawy ewidencji ludności oraz organów odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru wyborców i  sporządzenie spisów wyborców, w zakresie: a) udostępniania do kontroli niezbędnych dokumentów i informacji dotyczących osób objętych rejestrem wyborców i spisem wyborców, b) trybu udostępniania dokumentów i  informacji z  ewidencji ludności stanowiących podstawę aktualizacji rejestru wyborców, c) wykonywania wniosków wynikających z kontroli prowadzonej na zlecenie Państwowej Komisji Wyborczej, d) przekazywania informacji o  liczbie mieszkańców ujętych w  ewidencji ludności i  liczbie wyborców wpisanych do rejestru wyborców i spisów wyborców;

2) zasady i  formy współdziałania organów administracji rządowej z  Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzenia i  aktualizowania rejestru wyborców oraz sporządzania spisów wyborców. §  2. 

1. Organ prowadzący ewidencję ludności na żądanie pracownika Krajowego Biura Wyborczego posiadającego pisemne upoważnienie wydane przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego lub właściwego dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego jest obowiązany udostępnić:

1) dane ze stałego rejestru wyborców, o którym mowa w art. 18 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, zwanego dalej „rejestrem wyborców”, oraz spisy wyborców, o których mowa w art. 26 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, w tym wydruki z systemu teleinformatycznego,

1)

2) dokumenty i  dane ewidencji ludności, w  tym będące w  posiadaniu organów prowadzących ewidencję ludności, odpisy skrócone akt stanu cywilnego, które stanowią podstawę wpisania lub skreślenia osób z  rejestru wyborców i  spisów wyborców,

3) decyzje dotyczące wpisania wyborców na własny wniosek do rejestru wyborców i spisu wyborców oraz zawiadomień skierowanych w tej sprawie do właściwych urzędów gmin i  zawiadomień otrzymanych z innych urzędów gmin,

4) dokumenty dotyczące reklamacji wniesionych na nieprawidłowości w  rejestrze wyborców i  w  spisach wyborców,

5) zawiadomienia sądów o  pozbawieniu osób praw wyborczych oraz o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę pozbawienia praw wyborczych,

6) inne dokumenty pozwalające ocenić poprawność i  rzetelność prowadzonego rejestru wyborców i sporządzanych spisów wyborców — w  zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz prowadzeniem spisów wyborców.

2. Dokumenty, o  których mowa w  ust.  1, są udostępniane do wglądu osobom, o  których mowa w ust. 1, w obecności właściwego pracownika odpowiedzialnego w urzędzie gminy za prowadzenie rejestru wyborców i sporządzenie spisów wyborców oraz pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw ewidencji ludności.

3. Na żądanie osób, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany dokonać odpowiednich wydruków danych z systemu ewidencji ludności dotyczących osób objętych ewidencją ludności oraz wpisanych do rejestru wyborców. § 3. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) realizuje zalecenia wynikające z  kontroli rejestru wyborców i spisów wyborców.

2. Do wystąpień Państwowej Komisji Wyborczej lub osób działających z  jej upoważnienia zawierających wniosek o wykreślenie z rejestru wyborców bądź spisu wyborców osób, które z naruszeniem prawa zostały wpisane do rejestru wyborców bądź spisów wyborców, stosuje się odpowiednio przepisy o reklamacji na nieprawidłowości w  rejestrze wyborców lub w spisie wyborców.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 943 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 944 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 942 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 941 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 940 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 939 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 938 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 937 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Wybór na radnego a miejsce zameldowania

  Podczas wyborów radnych gmin wiejskich, jakie zasady określają ilość radnych przypadających na określony obwód głosowania (miejscowość)? Czy zasady te czynią różnicę (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Prokura oddziałowa

  Co to jest filo prokura? Wiem, że w nowym projekcie o prokurze uregulowano te kwestie.

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 764

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Monitor Polski 2004 nr 13 poz. 222

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski 2011 nr 75 poz. 745

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski 2001 nr 21 poz. 356

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2001 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-02 poz. 672

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.