Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 944 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-29
Data wydania:2011-07-28
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 944 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 158                — 9327 —                Poz. 944


944

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.  U. Nr  208, poz.  2026, z  późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) art. 49, art. 50, art. 51 § 1 i 2, art. 52 § 1 pkt 1— 4, art. 54, art. 55, art. 56 § 1, art. 58 § 1, art. 60¹ § 1—3 i § 4 pkt 1, art. 63a § 1, art. 64, art. 65, art. 66, art. 67, art. 72, art. 74 § 1, art. 75 § 1, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80 § 1 i 2, art. 81, art. 82 § 3 i 4, art. 82a § 2, art. 84, art. 85 § 1 i  2, art.  89, art.  96 §  3, art.  99 §  1 pkt  2 i  3, art.  100, art.  101, art.  102, art.  104, art.  106, art. 108, art. 109, art. 117, art. 137 § 1, art. 138d § 1, art. 140, art. 141, art. 143 § 1, art. 144 § 1 i  2, art.  145, art.  151 §  1—3, art.  153 §  1, art. 154 § 1 i 2, art. 157 § 1, art. 161, art. 162 § 1, art. 166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz.  U. z  2010  r. Nr  46, poz. 275, z późn. zm.4));”, b) uchyla się pkt 8 i 9 oraz pkt 15 i 16, c) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: „14a) art.  112 ust.  1 i  2 ustawy z  dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.  U. Nr  162, poz.  1568, z późn. zm.5));”,

1)

d) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: „19a) art.  50 pkt  5 w  związku z  art. 38a ust.  1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i  obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o  gminach uzdrowiskowych (Dz.  U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.6));”, e) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: „21a) art.  494 i  495 oraz art.  498 i  499 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.7));”;

2) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: „§ 3. 1. Upoważnienie do nakładania grzywien w  drodze mandatu karnego wydaje strażnikom komendant straży gminnej.

2. W strażach umiejscowionych w strukturze urzędu gminy upoważnienie do nakładania grzywien w  drodze mandatu karnego wydaje strażnikom na imienny wniosek komendanta straży gminnej właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta). § 4. 1. Upoważnienie do nakładania grzywien w  drodze mandatu karnego powinno zawierać oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę wydania i termin ważności, podstawę prawną wydania, imię, nazwisko i  stanowisko służbowe upoważnionego strażnika, numer znaku identyfikacyjnego, obszar, na którym upoważnienie jest ważne, oraz powinno wskazywać, że strażnik jest uprawniony do nakładania grzywien w  drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w  §  2 ust.  1 albo w § 2 ust. 1 i 2.

2. Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone odciskiem pieczęci urzędowej.”. § 2. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane na podstawie § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc i są stosowane również do wykroczeń wskazanych w § 1 pkt 1 lit. a oraz lit. c—e niniejszego rozporządzenia do czasu wydania nowych

6)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 ust.  2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  214, poz.  1344 i  Nr  237, poz.  1651, z  2009  r. Nr  178, poz.  1375, Nr  190, poz.  1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  105, poz.  674 i  Nr  191, poz.  1176, z 2009 r. Nr 131, poz. 1083, z 2010 r. Nr 217, poz. 1434 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 190.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  106, poz.  672, Nr  152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz.  362 i  Nr  126, poz.  875, z  2007  r. Nr  192, poz.  1394, z  2009  r. Nr  31, poz.  206 i  Nr  97, poz.  804 oraz z  2010  r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  133, poz.  921, z  2009  r. Nr  62, poz.  504 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390 i Nr 112, poz. 654.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2011  r. Nr  94, poz.  550, Nr  102, poz.  588, Nr  134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 944 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 943 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 942 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 941 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 940 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 939 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 938 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 937 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-30 poz. 1554

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-27 poz. 1176

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-25 poz. 1484

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-06 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-19 poz. 1434

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.