Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 964 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-03
Data wydania:2011-07-19
Data wejscia w życie:2011-08-03
Data obowiązywania:2011-08-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 964 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 160                — 9390 —                Poz. 964


964

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Biernat — przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Wojciech Hermeliński, Teresa Liszcz, Andrzej Rzepliński — sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

2. Art. 256 § 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewiduje kryminalizację produkowania, utrwalania lub sprowadzania, nabywania, przechowywania, posiadania, prezentowania, przewożenia lub przesyłania — w  celu rozpowszechniania — druku, nagrania lub innego przedmiotu zawierającego treść określoną w  art.  256 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1, je st zgodny z art. 42 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 i art. 2 Konstytucji.

3. Art. 256 § 3 ustawy powołanej w punkcie 1 j es t zgodny z art. 42 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 i art. 2 Konstytucji oraz z  art.  54 ust.  1 w  związku z  art.  31 ust. 3 Konstytucji. Ponadto posta na wia : na podstawie art.  39 ust.  1 pkt 1 ustawy z  dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr  102, poz.  643, z  2000  r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011  r. Nr  112, poz.  654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

po rozpoznaniu, z  udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i  Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 19 lipca 2011 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy — Kodeks karny wykonawczy, ustawy — Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589) z art. 54 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 Konstytucji oraz art. 9, art. 10 w związku z art. 17 Konwencji o  ochronie praw człowieka i  podstawowych wolności (Dz. U. z  1993  r. Nr  61, poz.  284) i  art.  19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167), o rz eka:

1. Art. 256 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.), w części obejmującej wyrazy: „albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej”, je s t nie z go d n y z  art.  42 ust.  1 w  związku z art. 54 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zbigniew Cieślak Teresa Liszcz

Stanisław Biernat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 964 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 965 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. akt K 23/08

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 963 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 962 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 961 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 960 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 959 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 958 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 957 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 956 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 955 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.