Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 966 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-04
Data wydania:2011-05-13
Data wejscia w życie:2011-09-01
Data obowiązywania:2011-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 966 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 161                — 9394 —                Poz. 966


966

USTA WA z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr  169, poz.  1414, z  2009  r. Nr  42, poz.  337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3. 1. Rada Ministrów prowadzi wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, zwany dalej „wykazem”, obejmujący:

1) projekty założeń projektów ustaw;

2) projekty ustaw;

3) projekty rozporządzeń Rady Ministrów.

2. Wykaz zawiera w szczególności:

1) zwięzłą informację o  przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w  projekcie;

2) wskazanie istoty rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie;

3) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu;

4) imię i  nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu;

5) wskazanie organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu Radzie Ministrów;

6) informację o  rezygnacji z  prac nad projektem, z  uwzględnieniem przyczyny tej rezygnacji — w  przypadku rezygnacji z prac nad projektem.

3. Wykaz podlega udostępnieniu w  Biuletynie Informacji Publicznej.”;

2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Art. 3a. 1. Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy może określić termin planowanego przyjęcia przez Radę Ministrów projektu objętego wykazem.

2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, raz na 6 miesięcy roku kalendarzowego, wykaz w zakresie projektów ustaw, co do których określono planowany termin ich przyjęcia przez Radę Ministrów.”;

3) art. 4—6 otrzymują brzmienie: „Art. 4. 1. Prezes Rady Ministrów i  ministrowie prowadzą odpowiednio wykazy prac legislacyjnych obejmujące projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 6. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów, o  których mowa w  art.  3 i  art.  4, albo — w  przypadku gdy projekt nie był zawarty w  żadnym z tych wykazów — z chwilą udostępnienia projektu w  Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem.”;

4) w art. 7: a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „1. Z  chwilą udostępnienia w  Biuletynie Informacji Publicznej wykazów, o których mowa w art. 3 i art. 4, albo — w przypadku gdy projekt nie był zawarty w żadnym z tych wykazów — z  chwilą udostępnienia projektu w  Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu do organu odpowiedzialnego za:

1) przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie Ministrów;

2) opracowanie projektu rozporządzenia.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu, z  wyjątkiem adresów osób fizycznych, w  Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy albo projektem rozporządzenia.”, b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania tego podmiotu w  pracach nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia;”,

2. W wykazach, o których mowa w ust. 1, określa się planowany termin wydania rozporządzenia. Przepisy art.  3 ust.  2 pkt 1, 2, 4 i 6 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio. Art. 5. Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w  Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 966 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 977 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 976 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 975 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 974 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 973 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 972 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 971 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 970 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 969 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 968 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 967 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.