Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 969 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-04
Data wydania:2011-07-13
Data wejscia w życie:2011-08-19
Data obowiązywania:2011-08-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 969 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 161                — 9398 —                Poz. 969


969

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej Na podstawie art. 105b ust.  13 ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 19  listopada 2009  r. w  sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej (Dz. U. Nr  204, poz. 1576) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 3;

2) w § 4: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Warunek regularnego przeglądu metodologii opracowywania ocen jest spełniony, jeżeli:

1) oceny ECAI podlegają przeglądowi wewnętrznemu, a także reagują na zmiany warunków ekonomicznych; przegląd taki powinien mieć miejsce po każdym istotnym zdarzeniu i  co najmniej raz na 12 miesięcy;

2) metodologie dotyczące poszczególnych segmentów rynku są ustanowione zgodnie ze standardami, o  których mowa w ust. 7;

3) zostanie zapewnione przekazywanie Komisji przez ECAI bieżących informacji o wszystkich istotnych zmianach dotyczących wykorzystywanych przez nią metodologii opracowywania ocen.

1)

4. Warunek przejrzystości metodologii opracowania oceny jest spełniony, jeżeli ECAI udostępnia stosowaną metodologię opracowania ocen lub jej zasady, umożliwiając potencjalnym użytkownikom dokonanie własnej weryfikacji metodologii.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Warunek przejrzystości ocen jest spełniony, jeżeli istnieje równy dostęp do ocen dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w  szczególności gdy zagraniczne firmy inwestycyjne lub instytucje kredytowe korzystające z ocen mają do nich taki sam dostęp, jak domy maklerskie lub banki krajowe.”, c) w ust. 9 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „W przypadku oceny, która ma być wykorzystana do celów ustalenia wagi ryzyka dla pozycji sekurytyzacyjnych, ocenę uznaje się za wiarygodną i przejrzystą, jeżeli dodatkowo:”;

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Krótkoterminowe oceny mogą być wykorzystywane przez dom maklerski wyłącznie w  przypadku aktywów krótkoterminowych oraz pozycji pozabilansowych stanowiących ekspozycje domu maklerskiego wobec instytucji, o której mowa w art. 98a ust. 2 pkt 13 ustawy, lub przedsiębiorców, przez co należy rozumieć przedsiębiorców oraz przedsiębiorców zagranicznych w  rozumieniu ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z  2010  r. Nr  220, poz.  1447, z późn. zm.2)).”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz.  690, Nr  131, poz.  764, Nr  132, poz.  766 i  Nr  153, poz. 902.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 969 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 977 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 976 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 975 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 974 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 973 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 972 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 971 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 970 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 968 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 967 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 966 z 20112011-08-04

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

porady prawne online

Porady prawne

 • Wniosek o usunięcie historii kredytowej z BIK (wzór).

  Bardzo bym prosił o przesłanie mi wzoru wniosku o usunięcie mojej historii kredytowej z Biura Informacji Kredytowej. Z góry dziękuję.

 • Swobodna ocena dowodów z zeznań świadków

  W procesach z art.207§1kk, art.157§2kk z art.11§2kk, art.286§1kk strona skarżąca posługuje się zeznaniami "świadków zeznań". Innymi słowy: osoby te tj. rodzina (...)

 • Wykreślenie z Biura Informacji Kredytowej

  Jeżeli zostałem umieszczony przez bank w BIK to czy po spłacie swoich zobowiązań bank może mnie wykreślić z Biura Informacji Kredytowej? Jakie przepisy to regulują?

 • Przesłuchanie świadka w sprawie cywilnej

  Czy podczas sprawy cywilnej w sądzie strona może zapytać świadka o jego stan zdrowia psychicznego, o to, czy leczył się psychiatrycznie? Czy fakt, iż świadek cierpi (...)

 • Informacje z ZUS dla banku

  Czy ubiegając się o kredyt mieszkaniowy w banku, bank ma prawo uzyskać informację od ZUS-u odnośnie mojej osoby? Jestem zatrudniony w firmie prywatnej na umowę o pracę (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2009-11-12 nr 295 poz. 20

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1678

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-02 poz. 1576

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

 • Legislacja UE z 2008-09-23 nr 255 poz. 28

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/77/WE ustanawiającą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-28 poz. 905

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.