Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 972 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-04
Data wydania:2011-07-21
Data wejscia w życie:2011-08-19
Data obowiązywania:2011-08-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 972 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 161                — 9401 —                Poz. 972


972

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967  r. o  powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2004  r. Nr  241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z  tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz. 233 oraz z 2010 r. Nr 125, poz. 848) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. 1. W  razie zgonu osoby posiadającej książeczkę wojskową, osoba zobowiązana do

1)

zgłoszenia zgonu — stosownie do przepisów prawa o  aktach stanu cywilnego — powinna, w  przypadku jej posiadania, złożyć ten dokument kierownikowi urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt zgonu.

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego w  przypadku, o  którym mowa w  ust.  1, przesyła książeczkę wojskową wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu do wydania książeczki wojskowej, w  terminie 14 dni od daty sporządzenia aktu zgonu.”;

2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Książeczki wojskowe osób odbywających karę pozbawienia wolności (w  tym również karę aresztu wojskowego) dyrektor zakładu karnego przesyła właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z  2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z  2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z  2008  r. Nr  171, poz.  1056, Nr  180, poz.  1109, Nr  206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz.  1474 i  Nr  219, poz.  1706, z  2010  r. Nr  107, poz.  679, Nr  113, poz.  745, Nr  127, poz.  857, Nr  182, poz.  1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 112, poz. 654.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 972 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 977 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 976 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 975 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 974 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 973 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 971 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 970 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 969 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 968 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 967 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 966 z 20112011-08-04

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

porady prawne online

Porady prawne

 • Zgłaszanie utraty dowodu osobistego i prawa jazdy

  Zgłosiłem na policji zagubienie portfela z dokumentami - prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny itd. W związku z tym, że nie jestem przekonany czy portfel (...)

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

 • Zażalenie na zarządzenie połączenia spraw

  Czy połączenie dwóch rozpraw toczących się między tymi samymi stronami, tzn. włączenie drugiej do toczącej się już pierwszej, to zmiana trybu postępowania i czy (...)

 • Zawiadomienie o zadłużeniu

  Skorzystałem z usług firmy i po wykonaniu usługi z firmą się rozliczyłem. Po okresie roku firma wzywa mnie do ostatecznego rozliczenia robót i informuje, że - według (...)

 • Ochrona dóbr osobistych - pozew

  Czego można żądać w pozwie o ochronę dóbr osobistych?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-13 poz. 848

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

 • Legislacja UE z 2008-11-08 nr 299 poz. 34

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami dotyczącymi (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 484

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-31 poz. 1246

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

 • Komunikat UE z 2009-08-29 nr 205 poz. 51

  Sprawa F-66/09: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2009 r. — Saracco przeciwko EBC


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.