Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 977 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-04
Data wydania:2011-06-30
Data wejscia w życie:2011-08-19
Data obowiązywania:2011-08-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 977 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 161                — 9407 —                Poz. 977


977

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów Na podstawie art. 17a ust. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki oznaczania przez nadawcę audycji, w  których zastosowano lokowanie produktu, w tym: a) wzór znaku graficznego informującego o fakcie lokowania produktu obowiązującego nadawcę programu telewizyjnego, b) formę sygnału dźwiękowego do stosowania przez nadawców radiowych informującego, że audycja zawiera lokowanie produktu;

2) sposób prowadzenia oraz przechowywania przez nadawcę ewidencji audycji, w których zastosowano lokowanie produktu;

3) zakres danych objętych ewidencją, o której mowa w pkt 2. § 2. 1. Nadawca programu telewizyjnego obowiązany jest do oznaczania audycji, w których zastosowano lokowanie produktu znakiem graficznym.

2. Na początku oraz w  momencie wznowienia audycji po przerwie na reklamę lub telesprzedaż nadawca obowiązany jest umieścić znak graficzny określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Na końcu audycji oraz przez cały czas trwania napisów końcowych nadawca obowiązany jest umieścić znak graficzny określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Każdorazowe oznaczenie znakiem graficznym audycji powinno trwać nie krócej niż 4 sekundy i zajmować nie mniej niż 5% powierzchni ekranu.

1)

§ 3. 1. Nadawca programu radiowego obowiązany jest do oznaczania audycji, w  której zastosowano lokowanie produktu sygnałem dźwiękowym.

2. Sygnał dźwiękowy, o  którym mowa w  ust.  1, umieszcza się na początku, na końcu oraz w momencie wznowienia audycji po przerwie na reklamę lub telesprzedaż.

3. Sygnał dźwiękowy, o którym mowa w ust. 1, ma formę czytanego przez lektora tekstu o treści:

1) „audycja zawiera lokowanie produktu”, jeżeli jest umieszczony na początku lub w momencie wznowienia audycji po przerwie na reklamę lub telesprzedaż;

2) „audycja zawierała lokowanie produktu”, jeżeli sygnał dźwiękowy umieszczony jest na końcu audycji. § 4. 1. Nadawca prowadzi ewidencję audycji, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać następujące dane:

1) tytuł i gatunek audycji;

2) datę rozpowszechniania, i czas trwania audycji; godzinę rozpoczęcia

3) w  przypadku audycji wyprodukowanych przy udziale nadawcy lub na jego zamówienie — nazwę podmiotu lokującego oraz nazwę lokowanego produktu.

3. Nadawca przechowuje ewidencję, o której mowa w ust. 1, przez okres jednego roku od zakończenia roku kalendarzowego, w  którym audycja została rozpowszechniona.

4. Ewidencja, o  której mowa w  ust.  1, może być prowadzona przez nadawcę w formie elektronicznej. §

5. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2011  r. Nr  85, poz.  459, Nr  112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 977 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 976 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 975 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 974 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 973 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 972 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 971 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 970 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 969 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 968 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 967 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 966 z 20112011-08-04

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.