Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 980 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-05
Data wydania:2011-07-13
Data wejscia w życie:2011-08-20
Data obowiązywania:2011-08-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 980 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 162                — 9425 —                Poz. 980


980

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974  r. o  uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §  1.  W  rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z  dnia 19 kwietnia 2004  r. w  sprawie płatności

1)

uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dz.  U. Nr  108, poz.  1145) w  §  1 część wspólna kończąca wyliczenie otrzymuje brzmienie: „— żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz pełniących służbę przygotowawczą lub służbę kandydacką, zwanych dalej „żołnierzami”.”. §  2.  Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2002  r. Nr  153, poz.  1271, Nr  166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i  Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z  2007  r. Nr  176, poz.  1242, z  2008  r. Nr  208, poz.  1308, z  2009  r. Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 980 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 979 z 20112011-08-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 978 z 20112011-08-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1145

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-17 poz. 1316

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-21 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-20 poz. 877

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-09 poz. 1040

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.