Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1003 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-16
Data wydania:2011-06-10
Data wejscia w życie:2011-09-16
Data obowiązywania:2011-09-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1003 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 168                — 9834 —                Poz. 1003


1003

USTA WA z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z  2006  r. Nr  123, poz.  857, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w  art.  5 w  ust.  1 po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: „12) usługi informacji rzecznej (RIS) — zharmonizowane usługi informacyjne wspierające zarządzanie ruchem i  transportem w  żegludze śródlądowej;

13) użytkownik RIS — podmiot korzystający z usług informacji rzecznej (RIS).”;

2) w art. 9 po ust. 2c dodaje się ust. 2d i 2e w brzmieniu: „2d. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS), kierując się koniecznością zapewnienia realizacji zadań w zakresie przekazywania informacji objętych tymi usługami, a także koniecznością zapewnienia infrastruktury niezbędnej do wykonywania tych zadań, w celu poprawy bezpieczeństwa i  efektywności ruchu statków. 2e. Do właściwości dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, którego właściwość została określona w przepisach wydanych na podstawie ust.  2d, należy także zarządzanie usługami informacji rzecznej (RIS).”;

3) rozdział 6a otrzymuje brzmienie: „Rozdział 6a Usługi informacji rzecznej (RIS) Art. 47a.

1. Usługi informacji rzecznej (RIS), zwane dalej „RIS”, wprowadza się na śródlądowych drogach wodnych, w  szczególności na śródlądowych drogach wodnych klasy IV i  wyższej, które są połączone drogami wodnymi klasy IV lub wyższej z  drogami wodnymi klasy IV lub wyższej innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego.

2. RIS mają na celu wsparcie transportu wodnego śródlądowego polegające na zwiększeniu jego bezpieczeństwa, zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne oraz usprawnieniu

1)

współdziałania z  innymi rodzajami transportu, w szczególności przez udostępnianie użytkownikom RIS informacji o:

1) warunkach żeglugowych, w  tym informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych (informacje o  drogach wodnych);

2) podejmowaniu działań dotyczących aktualnej sytuacji żeglugowej w  ruchu lokalnym (taktyczne informacje o ruchu);

3) podejmowaniu działań średnioi  długoterminowych przez użytkowników RIS (strategiczne informacje o ruchu).

3. Minister właściwy do spraw transportu w  porozumieniu z  ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w  drodze rozporządzenia, wykaz śródlądowych dróg wodnych, o  których mowa w  ust.  1, kierując się kryteriami ekonomicznymi i intensywnością ruchu żeglugowego. Art. 47b. Do informacji, o których mowa w art. 47a ust.  2, stanowiących tajemnicę prawnie chronioną, stosuje się przepisy o  ochronie informacji niejawnych. Art. 47c.

1. Do zadań dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, którego właściwość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2d, należy:

1) gromadzenie, przetwarzanie i  udostępnianie informacji, o których mowa w art. 47a ust. 2;

2) zapewnianie użytkownikom RIS dostępu do elektronicznych map nawigacyjnych;

3) udostępnianie organom administracji publicznej oraz państwom członkowskim elektronicznych raportów ze statków, zawierających w  szczególności dane dotyczące statku i przewożonych towarów;

4) harmonizacja usług, treści, formatu i  częstotliwości udostępniania danych w  sposób umożliwiający użytkownikom RIS dostęp do RIS na poziomie europejskim (interoperacyjność);

5) promowanie korzystania z  RIS oraz wykorzystywanie technologii pozycjonowania satelitarnego.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  123, poz.  846 i  Nr  176, poz.  1238, z  2008  r. Nr  171, poz.  1057, z  2009  r. Nr  98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1003 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1013 z 20112011-08-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zakresu zadań służby medycyny pracy wobec osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1012 z 20112011-08-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1011 z 20112011-08-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1010 z 20112011-08-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1009 z 20112011-08-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1008 z 20112011-08-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1007 z 20112011-08-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Europejskiej Karty społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. poprzez wyłączenie z tego zakresu art. 8 ust. 4 pkt b

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1006 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1005 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1004 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Rzeczniku Praw Dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1002 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1001 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1000 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 999 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokołu do tej konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1326

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1222

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1221

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty w zakresie żeglugi śródlądowej uznawane są na zasadzie wzajemności przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-23 poz. 730

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1701

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.