Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1010 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-16
Data wydania:2011-07-22
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1010 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 168                — 9847 —                Poz. 1010


1010

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010  r. o  ewidencji ludności (Dz. U. Nr  217, poz.  1427 i  Nr  239, poz.  1593 oraz z  2011  r. Nr  133, poz. 768) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres, sposób i  tryb wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w  czynnej służbie wojskowej;

2) grupy żołnierzy objętych obowiązkiem meldunkowym;

3) rodzaje obiektów wojskowych, w których wykonywany jest obowiązek meldunkowy. § 

2. Obowiązkiem meldunkowym, na zasadach określonych w rozporządzeniu, obejmuje się żołnierza w czynnej służbie wojskowej, odbywającego lub pełniącego:

1) zawodową służbę wojskową,

2) zasadniczą służbę wojskową,

3) służbę kandydacką,

4) służbę przygotowawczą,

5) okresową służbę wojskową,

6) służbę wojskową w  razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny — zwanego dalej „żołnierzem”. §  3.  Żołnierz wykonuje obowiązek meldunkowy polegający na:

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego,

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu czasowego,

3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z  wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej — jeżeli powstanie tego obowiązku wynika z  faktu pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej. § 

4. Obowiązek meldunkowy, o  którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, jest wykonywany w obiektach wojskowych pozostających w  zarządzie organów wojskowych lub powierzonych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, takich jak:

1) kwatery internatowe,

2) internaty,

3) służbowe pokoje noclegowe,

3. Za wykonywanie obowiązku meldunkowego, o którym mowa w ust. 1, uważa się odpowiednio odnotowanie, do celów ewidencyjnych, w  rozkazie dziennym faktu przybycia żołnierza do jednostki wojskowej oraz jego ubycia z tej jednostki. §  8.  1.  Komendant (kierownik, szef, dowódca) obiektu wojskowego, o którym mowa w § 5 pkt 1, prowadzi rejestr osób zameldowanych na pobyt czasowy w formie książki zameldowań. 2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) nazwisko i imię;

2) numer PESEL;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) wspólne kwatery stałe,

5) nieruchomości zajęte na zakwaterowanie przejściowe — o  których mowa w  ustawie z  dnia 22 czerwca 1995  r. o  zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114). §  5.  Żołnierz dokonuje zameldowania się w  miejscu pobytu czasowego i wymeldowania z tego pobytu:

1) u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu wojskowego, o  którym mowa w  §  4 pkt  1—3, jeżeli korzysta z zakwaterowania w takim obiekcie;

2) u  dowódcy jednostki wojskowej, jeżeli korzysta z  zakwaterowania w  obiekcie wojskowym, o  którym mowa w § 4 pkt 4 lub

5. § 6. 1. Zameldowania się na pobyt czasowy w przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, żołnierz dokonuje ustnie, podając dane, o  których mowa w  § 8 ust.  2 pkt 1—6, oraz przedstawiając do wglądu dowód osobisty, paszport lub wojskowy dokument osobisty.

2. Wymeldowania z  pobytu, o  którym mowa w ust. 1, żołnierz dokonuje ustnie, podając datę opuszczenia obiektu wojskowego. §  7. 

1. Zameldowania na pobyt czasowy w  przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2, oraz wymeldowania z tego pobytu dowódca jednostki wojskowej dokonuje z urzędu, odnotowując ten fakt w rozkazie dziennym.

2. Okres zameldowania, o którym mowa w ust. 1, biegnie od pierwszego dnia pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej w jednostce wojskowej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1010 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1013 z 20112011-08-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zakresu zadań służby medycyny pracy wobec osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1012 z 20112011-08-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1011 z 20112011-08-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1009 z 20112011-08-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1008 z 20112011-08-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1007 z 20112011-08-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Europejskiej Karty społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. poprzez wyłączenie z tego zakresu art. 8 ust. 4 pkt b

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1006 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1005 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1004 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Rzeczniku Praw Dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1003 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1002 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1001 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1000 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 999 z 20112011-08-16

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokołu do tej konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-23 poz. 442

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 568

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-07 poz. 668

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.