Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1047 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-25
Data wydania:2011-08-09
Data wejscia w życie:2011-09-09
Data obowiązywania:2011-09-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1047 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 175                — 10238 —                Poz. 1047


1047

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2—4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990  r. o  Policji (Dz.  U. z  2007  r. Nr  43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz.  U. Nr  90, poz.  738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372) w § 31 wprowadza się następujące zmiany:

1)

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) innych ważnych uroczystości na polecenie Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w  Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej lub dyrektora instytutu badawczego.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  57, poz.  390, Nr  120, poz.  818, Nr  140, poz.  981 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. Nr  86, poz.  521, Nr  171, poz.  1065 i  Nr  237, poz.  1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz.  1241, Nr  168, poz.  1323, Nr  195, poz.  1502, Nr  201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz.  842, Nr  127, poz.  857, Nr  164, poz.  1108, Nr  182, poz.  1228, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  240, poz.  1602 oraz z  2011  r. Nr  53, poz.  273,  Nr  117, poz.  677 i Nr 171, poz. 1016.

„3. Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej lub dyrektor instytutu badawczego mogą zarządzić noszenie ubioru wyjściowego ze sznurem galowym i ubioru galowego również w  innych okolicznościach niż określone w ust. 1.”. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1047 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1049 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1048 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1046 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1045 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1044 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1043 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1042 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1041 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Czas pracy i odpoczynku policjanta

  Jakie przepisy regulują czas pracy i odpoczynku policjanta?

 • Czas pracy - policja

  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie następującego zagadnienia. W wielu jednostkach policji policjanci pracują ponad wymiarowy czas pracy, często odbywa się to w drodze wręcz (...)

 • Uprawnienia policjantów

  U mnie w domu odbyła się awantura ze wspólnikiem z firmy. Było bardzo głośno, a ponieważ były to godziny nocne po 24.00, sąsiadka wezwała policję do awantury w (...)

 • Odznaka policyjna

  Czy Każdy może posiadać, sprzedawać, kupować odznakę policyjną?

 • Dodatkowy urlop policjanta

  Ile wynosi urlop dodatkowy dla policjantów?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.