Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1070 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-30
Data wydania:2011-08-08
Data wejscia w życie:2011-09-14
Data obowiązywania:2011-09-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1070 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 179                — 10443 —                Poz. 1070


1070

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010  r. o  zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) zarządza się, co następuje: §  1.  W  rozporządzeniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 27 września 2010  r. w  sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i  zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów (Dz. U. Nr 181, poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) 360 zł — jeżeli dotyczy ona zadań, o  których mowa w art. 5 pkt 10 ustawy, finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.”;

1)

2) w § 5 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) 400 zł — jeżeli dotyczy ona zadań, o  których mowa w art. 5 pkt 10 ustawy, finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.”;

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: „§ 5a. W  przypadku gdy uzasadnia to przedmiot i zakres recenzji, ekspertyzy, oceny lub opinii wynikający ze specyfiki zadań, o których mowa w art. 5 pkt 10 ustawy, wynagrodzenie recenzentów i ekspertów może przysługiwać odpowiednio w  kwotach, o  których mowa w  § 4 pkt  2 albo 4 oraz § 5 pkt  2 albo 4.”. §  2.  Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust.  2 pkt  1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1070 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1069 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1068 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1067 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1066 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1065 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1064 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1063 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Zakup komputera jako pomocy naukowej a podatek

  Zamierzam w bieżącym roku zakupić komputer. Aktualnie studiuję i czy mogę odliczyć od podatku zakup komputera jako pomocy naukowej?

 • Kurator absentis-koszty

  Sprawa jest o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nieznane jest miejsce pobytu jednego z właścicieli działek, po których ma być szlak drogi. Dane z CBA. Wnioskodawców (...)

 • Rejestracja stowarzyszenia

  Rejestrujemy stowarzyszenie. Czy w toku rejestracji w protokole zebrania założycielskiego przewodniczącym zebrania i przewodniczącym komitetu może być ta sama osoba? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-13 poz. 1171

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1221

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-06 poz. 1214

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-03 poz. 1343

  Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1197

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.