Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 93 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-27
Data wydania:2011-01-13
Data wejscia w życie:2011-02-11
Data obowiązywania:2011-02-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 93 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 18                — 1325 —                Poz. 93


93

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

1)

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725.

3) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 28, poz. 164), które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 68, poz. 574) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. (poz. 93)

STATUT ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH §

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu. § 2.

1. Do kompetencji Prezesa Zakładu należą sprawy określone w art. 73 ust. 3 ustawy.

2. Prezes Zakładu może upoważnić:

1) pracowników Zakładu i inne osoby do reprezentowania Zakładu w określonym przez niego zakresie, z prawem udzielenia dalszych pełnomocnictw;

2) pracowników Zakładu do wydawania decyzji w określonych przez niego sprawach.

3. Prezes Zakładu:

1) wydaje akty wewnętrzne;

2) nadaje Zakładowi regulamin organizacyjny.

4. Prezes Zakładu realizuje zadania należące do zakresu jego działania za pomocą:

1) komórek organizacyjnych Centrali Zakładu;

2) terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu. § 3.

1. Do kompetencji Zarządu Zakładu należą sprawy określone w art. 74 ust. 2 i 3 ustawy.

1)

2. Zarząd Zakładu realizuje zadania należące do zakresu jego działania za pomocą:

1) komórek organizacyjnych Centrali Zakładu;

2) terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu.

3. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Zarządu Zakładu wykonuje Gabinet Prezesa. § 4.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej Zakładu należą sprawy określone w art. 75 ust. 2 ustawy.

2. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Rady Nadzorczej Zakładu wykonuje Biuro Rady Nadzorczej. §

5. W skład Centrali Zakładu wchodzą:

1) Gabinet Prezesa;

2) Departament Administracyjny;

3) Departament Aplikacji Autorskich;

4) Departament Audytu;

5) Departament Eksploatacji Aplikacji;

6) Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej;

7) Departament Finansów Funduszy;

8) Departament Finansów Zakładu;

9) Departament Kontroli Płatników Składek;

10) Departament Kontroli Wewnętrznej;

11) Departament Kontrolingu;

12) Departament Legislacyjno-Prawny;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 93 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 95 z 20112011-01-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 94 z 20112011-01-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 92 z 20112011-01-27

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 91 z 20112011-01-27

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 90 z 20112011-01-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Galewice w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 89 z 20112011-01-27

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-21 poz. 829

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-22 poz. 755

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 178

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej.

 • Monitor Polski 2013 poz. 1029

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-04 poz. 914

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.