Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1080 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-31
Data wydania:2011-08-22
Data wejscia w życie:2011-09-01
Data obowiązywania:2011-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1080 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 181                — 10542 —                Poz. 1080


1080

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Na podstawie art.  7 ust.  7 ustawy z  dnia 7 lipca 2005  r. o  działalności lobbingowej w  procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia oraz wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) projekcie aktu normatywnego — należy przez to rozumieć projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia;

2) zgłoszeniu — należy przez to rozumieć zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia. § 2. 1. Zgłoszenie podpisuje podmiot dokonujący zgłoszenia lub osoba działająca na podstawie jego pełnomocnictwa.

2. Zgłoszenie można złożyć w urzędzie obsługującym organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie Ministrów albo opracowanie projektu rozporządzenia, przesłać pocztą lub przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na platformie ePUAP lub w innym systemie teleinformatycznym.

3. Zgłoszenie wniesione w  formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w  art. 20a ust.  1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1)).

1)

4. Wzór urzędowego formularza zgłoszenia stanowi załącznik do rozporządzenia.

5. Wzór urzędowego formularza zgłoszenia zamieszcza się w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

6. Do urzędowego formularza zgłoszenia oprócz dokumentów, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, dołącza się także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w  pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy. § 3. 1. W przypadku braków formalnych zgłoszenia organ, do którego wniesiono zgłoszenie, występuje o  uzupełnienie tych braków, wyznaczając termin nie dłuższy niż 7 dni, z uwzględnieniem art. 9 ust. 3 ustawy z  dnia 7 lipca 2005  r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

2. Nieuzupełnienie braków formalnych w  wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy. §

4. Zmiany danych zawartych we wniesionym urzędowym formularzu zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie i wniesienie nowego urzędowego formularza zgłoszenia. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio. §

5. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 września 2011 r.2) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz.  817, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr  34, poz.  236), które traci moc z dniem 1 września 2011 r. na podstawie art. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 161, poz. 966).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1080 z 2011 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1082 z 20112011-08-31

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

  • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1081 z 20112011-08-31

    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.