Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1092 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-06
Data wydania:2011-07-15
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1092 z 2011


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 185                — 10614 —                Poz. 1092


1092

USTA WA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

1) zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów je obsługujących lub stanowiących ich aparat pomocniczy oraz jednostek organizacyjnych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami kontrolowanymi”;

2) organy właściwe w sprawach kontroli. Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się również do kontroli:

1) działalności organów samorządu terytorialnego w  sprawach dotyczących wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej;

2) wykonywania przez inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie, w jakim zadania te są finansowane z budżetu państwa. Art. 3. 1. Przeprowadzenie kontroli ma na celu ocenę działalności jednostki kontrolowanej dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości celem kontroli jest również ustalenie ich zakresu, przyczyn i  skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

1)

Art. 4. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kontrolę przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Art.  5. 

1. W  rozumieniu ustawy za pracownika uważa się także funkcjonariusza, żołnierza zawodowego, członka organu kolegialnego, a także osobę, która wykonuje pracę w  jednostce kontrolowanej na podstawie innej umowy niż umowa o pracę.

2. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest osoba, która zgodnie z  przepisami określającymi ustrój jednostki jest odpowiedzialna za działalność tej jednostki i jest uprawniona do jej reprezentowania. W przypadku jednostki zarządzanej przez organ kolegialny za kierownika tej jednostki uznaje się przewodniczącego organu kolegialnego.

3. Kierownikiem jednostki kontrolującej jest Prezes Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister, kierownik urzędu centralnego, przewodniczący komitetu wchodzącego w  skład Rady Ministrów, wojewoda albo osoba, która zgodnie z przepisami określającymi ustrój jednostki jest odpowiedzialna za działalność tej jednostki i jest uprawniona do jej reprezentowania. Art. 6. 1. Prezes Rady Ministrów kontroluje organy lub jednostki administracji rządowej, a także jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane.

2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kontroluje instytucje gospodarki budżetowej przez niego utworzone oraz podmioty, które otrzymały dotację z  części budżetu państwa, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

3. Minister, kierownik urzędu centralnego lub przewodniczący komitetu wchodzącego w  skład Rady Ministrów kontroluje:

1) podległe mu lub przez niego nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne;

2) jednostki podległe organom, o  których mowa w pkt 1, lub przez nie nadzorowane;

3) podmioty, które otrzymały środki budżetowe z  części budżetu państwa, której jest dysponentem.

4. Wojewoda kontroluje:

1) organy rządowej administracji zespolonej w województwie;

2) jednostki podległe organom, o  których mowa w pkt 1, lub przez nie nadzorowane;

3) organy samorządu terytorialnego;

4) podmioty, które otrzymały dotację z części budżetu państwa, której dysponentem jest wojewoda.

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z  dnia 21 listopada 1967  r. o  powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawę z  dnia 12 października 1994  r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawę z dnia 22  czerwca 1995  r. o  zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z  dnia 14 grudnia 1995  r. o  urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawę z  dnia 8  sierpnia 1996  r. o  zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996  r. o  Radzie Ministrów, ustawę z  dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawę z dnia 23 stycznia 2009  r. o  wojewodzie i  administracji rządowej w  województwie, ustawę z  dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ustawę z  dnia 30 kwietnia 2010  r. o  Narodowym Centrum Badań i  Rozwoju, ustawę z  dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1092 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1098 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1097 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1096 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1095 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy — Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1094 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1093 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1750

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-02 poz. 881

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-20 poz. 940

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-02 poz. 748

  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

 • Monitor Polski 2011 nr 82 poz. 834

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011—2020"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.