Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1093 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-06
Data wydania:2011-07-28
Data wejscia w życie:2011-09-23
Data obowiązywania:2011-09-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1093 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 185                — 10625 —                Poz. 1093


1093

USTA WA z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr  63, poz.  266, z  późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Słuchacz Szkoły w okresie kształcenia w kraju otrzymuje stypendium krajowe.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Stypendium krajowe nie przysługuje:

1) za dni nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach, przy czym za dzień nieobecności uważa się także nieobecność na 6 godzinach zajęć w  okresie miesiąca kalendarzowego,

2) za dni usprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach z przyczyn innych niż wynikające ze stanu zdrowia, jeżeli okres tej nieobecności trwa nieprzerwanie dłużej niż 7 dni zajęć lub przekracza 7 dni zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego.”;

2) po art. 6 dodaje się art. 6a i 6b w brzmieniu: „Art. 6a. 1. Słuchacz Szkoły, w  okresie przebywania poza granicami kraju w  związku z  odbywaniem stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia, przez okres dłuższy niż miesiąc, otrzymuje stypendium zagraniczne obejmujące:

1) 25% kwoty stypendium krajowego,

2) 50% kwoty, o  której mowa w  pkt  1, na każdego członka rodziny pozostającego na wyłącznym utrzymaniu słuchacza,

3) środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą.

2. Stypendium zagraniczne, w  części o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługuje albo ulega obniżeniu, jeżeli koszty związane z  odbywaniem poza granicami kraju stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia pokrywa, w  całości lub w części, instytucja zagraniczna. Art. 6b. Za członków rodziny słuchacza uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz inne osoby pozostające ze słuchaczem we wspólnym gospodar1)

stwie domowym, a także osoby, na rzecz których słuchacz został zobowiązany orzeczeniem sądowym lub ugodą zawartą przed sądem do świadczeń alimentacyjnych.”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7. Stypendium krajowe podlega zwrotowi w  całości w  przypadku skreślenia słuchacza z listy słuchaczy w okresie pierwszych ośmiu miesięcy kształcenia z  przyczyn innych niż nieobecność słuchacza na zajęciach wynikająca ze stanu zdrowia słuchacza albo z konieczności sprawowania przez słuchacza osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo z konieczności sprawowania przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o  niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.”;

4) po art. 7 dodaje się art. 7a i 7b w brzmieniu: „Art. 7a. 1. Koszty kształcenia słuchacza w  Szkole obejmują stypendium krajowe, stypendium zagraniczne, składki na ubezpieczenie społeczne słuchacza oraz proporcjonalny udział w  innych kosztach poniesionych przez Szkołę na działalność dydaktyczną i na bieżące funkcjonowanie Szkoły.

2. Koszty kształcenia słuchacza podlegają zwrotowi w przypadku:

1) skreślenia słuchacza z  listy słuchaczy po pierwszych ośmiu miesiącach kształcenia albo niepodjęcia przez absolwenta pracy w urzędach administracji na stanowiskach, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy — w  kwocie równej podwójnej wysokości stypendium krajowego za okres kształcenia w Szkole, albo

2) rezygnacji przez absolwenta z pracy w  urzędach administracji na stanowiskach, o  których mowa w  art.  5 ust.  1 ustawy — w  kwocie równej podwójnej wysokości stypendium krajowego za okres kształcenia w  Szkole, w  części proporcjonalnej do liczby dni nieprzepracowanych w urzędach, albo

3) skreślenia słuchacza z  listy słuchaczy z  powodu prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe albo z powodu rażącego uchybienia godności słuchacza lub zachowania godzącego w  dobre imię Szkoły — w pełnej wysokości.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  1991  r. Nr  104, poz.  450, z  1996  r. Nr  106, poz.  496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 315.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1093 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1098 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1097 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1096 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1095 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy — Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1094 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1092 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1390

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw z 1996-07-04 poz. 463

  Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół inżynierskich.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1091

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-08 poz. 108

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1331

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.