Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1094 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-06
Data wydania:2011-07-28
Data wejscia w życie:2011-10-07
Data obowiązywania:2011-10-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1094 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 185                — 10628 —                Poz. 1094


1094

USTA WA z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z  2006  r. Nr  99, poz.  692, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 518) wprowadza się następujące zmiany:

1) w  art.  4 w  pkt  5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) substancje zanieczyszczające — oznacza substancje objęte załącznikami I (olej) i II (szkodliwe substancje ciekłe) do Konwencji MARPOL.”;

2) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: „Rozdział 6a Przepisy karne Art. 35a. 1. Kto usuwa ze statku substancje zanieczyszczające w  takiej ilości lub takiej postaci, że może to doprowadzić do pogorszenia jakości wody, zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób, lub spowodować zniszczenie fauny i  flory morskiej w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat

5.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”;

1)

3) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu: „Art. 38a. Nie podlega odpowiedzialności przewidzianej w art. 36 ust. 1 lub art. 37 pkt 4 osoba fizyczna, której zachowanie realizuje jednocześnie znamiona przestępstwa określonego w art. 35a, a przestępstwo to zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym.”. Art. 

2. W  ustawie z  dnia 28 października 2002  r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.2)) w art. 16 w ust. 1 w pkt 8 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu: „h) art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2009 r. Nr 63, poz. 518 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1094);”. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

2)

Niniejsza ustawa dokonuje w  zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/123/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w  przypadku naruszenia prawa (Dz. Urz. UE L 280 z 27.10.2009, str. 52).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  93, poz.  889,  Nr  191, poz.  1956 i Nr 243, poz. 2442, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 178, poz. 1479, Nr  180, poz.  1492 i  Nr  183, poz.  1538, z  2006  r. Nr  120, poz.  826, z  2007  r. Nr  75, poz.  492 i  Nr  166, poz.  1172, z 2008 r. Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 62, poz.  504, Nr  166, poz.  1317 i  Nr  201, poz.  1540, z  2010  r. Nr  81, poz.  530 i  Nr  127, poz.  857 oraz z  2011  r. Nr  63, poz. 322, Nr 94, poz. 549, Nr 106, poz. 622 i Nr 126, poz. 715.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1094 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.