Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1095 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy — Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-06
Data wydania:2011-07-28
Data wejscia w życie:2011-09-06
Data obowiązywania:2011-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1095 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 185                — 10629 —                Poz. 1095


1095

USTA WA z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy — Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609 oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 6;

2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W  przypadku uwzględnienia wniosku, o  którym mowa w  art.  3 ust.  1, na koncie ubezpieczonego, którego dotyczył wniosek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zewidencjonuje do dnia 31 grudnia 2012 r. całość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w  wysokości zasiłku macierzyńskiego, ustalonych od podstawy odpowiadającej kwocie tego zasiłku. W  przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, złożonego po dniu 1 września 2010  r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zewidencjonuje całość składek na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, ustalonych od podstawy odpowiadającej kwocie tego zasiłku, w terminie roku od dnia złożenia wniosku.”. Art. 2. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725) uchyla się art. 9. Art. 

3. Ustawa wchodzi w  życie z  dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1095 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.