Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1097 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-06
Data wydania:2011-07-29
Data wejscia w życie:2011-09-21
Data obowiązywania:2011-09-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1097 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 185                — 10631 —                Poz. 1097


1097

USTA WA z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów Art. 1. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i  wymianie gruntów (Dz. U. z  2003  r. Nr  178, poz.  1749, z  późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w  art.  1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) gruntach — rozumie się przez to nieruchomości rolne, grunty leśne, w  tym przeznaczone na inwestycje celu publicznego, grunty pod wodami, drogami i obszarami kolejowymi;

2) gruntach zabudowanych — rozumie się przez to grunty pod budynkami, a także obszary do nich przyległe, w  tym podwórza, umożliwiające właściwe wykorzystanie budynków;

3) rozłogu gruntów — rozumie się przez to rozmieszczenie gruntów gospodarstwa rolnego w stosunku do gruntów zabudowanych;

4) właścicielu — rozumie się przez to również posiadacza samoistnego;

5) uczestniku scalenia — rozumie się przez to właściciela bądź użytkownika gruntu położonego na obszarze scalenia lub wymiany, a w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także podmiot gospodarujący tymi gruntami;

6) wsi — rozumie się przez to również miasto;

7) Agencji — rozumie się przez to Agencję Nieruchomości Rolnych;

1)

8) pracach scaleniowych — rozumie się przez to prace i czynności niezbędne do: a) wszczęcia postępowania scaleniowego, b) prowadzenia postępowania scaleniowego, c) ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia;

9) zagospodarowaniu poscaleniowym — rozumie się przez to określone w  decyzji o  zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace umożliwiające objęcie w  posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające na: a) budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i  leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, b) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, c) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.”;

2) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Postępowanie scaleniowe, postępowanie wymienne oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z  zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5—7 oraz art. 4 ust. 2.”;

3) uchyla się art. 34. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  116, poz.  1206, z  2006  r. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1097 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1098 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1096 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1095 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy — Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1094 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1093 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1092 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.