Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1098 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-06
Data wydania:2011-08-29
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1098 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 185                — 10632 —                Poz. 1098


1098

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Na podstawie art. 39 ust.  4 pkt 1 i  ust.  5 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 2  marca 2010  r. w  sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia — Klasyfikacja rozdziałów: a) w  działach: 010, 020, 050, 100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926 dodaje się rozdział wraz z objaśnieniami w brzmieniu: „***79 Pomoc zagraniczna

Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.”,

d) w dziale „750 — Administracja publiczna”: — uchyla się rozdział „75060 Pomoc zagraniczna” wraz z objaśnieniami, — po rozdziale „75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej” dodaje się rozdział 75077 w brzmieniu: „75077 Władza Wdrażająca Programy Europejskie”, e) w  dziale „753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” objaśnienia do rozdziału „75309 Składki na ubezpieczenia społeczne” otrzymują brzmienie:

„Rozdział ten występuje wyłącznie w  części „73.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych” i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie.”,

przy czym oznaczenie rozdziału stanowią: trzycyfrowe oznaczenie działu oraz dodany do niego odpowiednio numer 79, b) w  działach: 010, 020, 050, 100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926 dodaje się rozdział w brzmieniu: „***80 Działalność badawczo-rozwojowa”, przy czym oznaczenie rozdziału stanowią: trzycyfrowe oznaczenie działu oraz dodany do niego odpowiednio numer 80, c) w dziale „730 — Nauka”: — rozdział „73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych” otrzymuje brzmienie: „73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych”, — rozdział „73006 Działalność wspomagająca badania” otrzymuje brzmienie: „73006 Działalność upowszechniająca naukę”, — rozdział „73007 Współpraca naukowa i  naukowo-techniczna z  zagranicą” otrzymuje brzmienie: „73007 Współpraca naukowa z zagranicą”,

1)

f) w  dziale „754 — Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpożarowa” po rozdziale „75421 Zarządzanie kryzysowe” dodaje się rozdział 75422 w brzmieniu: „75422 Krajowe Biuro Informacji i  Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża”, g) w  dziale „756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z  ich poborem” uchyla się rozdział „75647 Pobór podatków, opłat i  niepodatkowych należności budżetowych” wraz z  objaśnieniami, h) w  dziale „803 — Szkolnictwo wyższe” po rozdziale „80310 Fundusz Pożyczek i  Kredytów Studenckich” dodaje się rozdział 80311 w brzmieniu: „80311 Zadania projakościowe”, i) w dziale „851 — Ochrona zdrowia”: — rozdział „85134 Inspekcja do Spraw Substancji i  Preparatów Chemicznych” otrzymuje brzmienie: „85134 Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych”, — uchyla się rozdział „85138 Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i  położnym oraz umorzenia tych kredytów”, j) w  dziale „853 — Pozostałe zadania w  zakresie polityki społecznej” po rozdziale „85305 Żłobki” dodaje się rozdziały 85306 i 85307 w brzmieniu: „85306 Kluby dziecięce 85307 Dzienni opiekunowie”,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr  152, poz.  1020, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1098 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Księgowanie towaru otrzymanego nieodpłatnie

  Chcemy prowadzić sklep z odzieżą używaną sprowadzaną z kraju Unii Europejskiej, część odzieży byłaby kupowana od firm zagranicznych, a część otrzymywana nieodpłatnie (...)

 • Kontrola dochodów i wydatków

  Urząd kontroli skarbowej kontroluje moją osobę z dochodów i wydatków za rok 2002 i poprosił mnie o stan początkowy moich oszczędności na dzień styczeń 2002. Czy (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Definicja wydatku

  Czy można zinterpretować zapis w umowie "udokumentowanie poniesionych wydatków", z fragmentu umowy: "Realizacja projektu obejmuje: - wykonanie pełnego zakresu zadaniowego (...)

 • KPiR w formie elektronicznej

  Chciałbym przejść z ręcznego na elektroniczne prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT. Co w związku z tym należy zrobić? Oczywiście poza (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1487

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2828

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-18 poz. 421

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-02 poz. 290

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1486

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.