Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1113 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-08
Data wydania:2011-07-28
Data wejscia w życie:2011-09-23
Data obowiązywania:2011-09-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1113 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 187                — 10695 —                Poz. 1113


1113

USTA WA z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z  2006  r. Nr  12, poz.  61, z 2009 r. Nr 115, poz. 966 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz. 1651) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) gromadzi środki finansowe na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii kolejowych oraz wydatki bieżące PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej związane z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową;”;

2) w art. 9 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących PKP PLK SA związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową;”;

3) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie z ustaleniami Programu w odniesieniu do projektów, o  których mowa w  art.  9 ust.  2 pkt 1—3, przewidzianych do realizacji przez zarządców infrastruktury, oraz sposób wykorzystania środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 3a — określa się w umowach zawieranych przez zarządców infrastruktury z  ministrem właściwym do spraw transportu.”;

4) w art. 12 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) sposób potwierdzania przez PKP PLK SA finansowania ze środków Funduszu wydatków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 3a.”. Art. 2. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z  2007  r. Nr  16, poz.  94, z późn. zm.1)) w art. 38 dodaje się ust. 9—11 w brzmieniu:

1)

„9. Zarządca może zaciągnąć kredyty, pożyczki lub może emitować obligacje w  kraju i  za granicą, z  przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w  ramach programu wieloletniego, o którym mowa w art. 38c.

10. Na zobowiązania PLK S.A. z tytułu zaciągniętych kredytów i  pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z  przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych oraz zadań inwestycyjnych, o  których mowa w  ust.  1, mogą być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i  poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o  poręczeniach i  gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.2)), z wyjątkiem art. 2a ust. 2 tej ustawy.

11. Gwarancje i  poręczenia, o  których mowa w ust. 10, są zwolnione z opłat prowizyjnych.”. Art.  3. 

1. Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków Funduszu Kolejowego na 2011 r., zatwierdzony na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w  art.  1 niniejszej ustawy, zachowuje moc na okres, na który został przyjęty, i może być zmieniony w celu dostosowania go do art. 9 ust. 2 pkt 3a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Minister właściwy do spraw transportu, zarządcy infrastruktury oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dostosują umowy zawarte odpowiednio na podstawie art. 10 i 12 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy do zmian wynikających z  przepisów art.  3 ust.  1 pkt 1 oraz art. 9 ust. 2 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, w  brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, albo zawrą nowe umowy w  terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  176, poz.  1238 i  Nr  191, poz.  1374, z  2008  r. Nr  59, poz.  359, Nr  144, poz.  902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr  18, poz.  97, Nr  19, poz.  100, Nr  98, poz.  817, Nr  115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586 i Nr 106, poz. 622.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  123, poz.  1291, Nr  145, poz.  1537 i  Nr  281, poz.  2785, z  2005  r. Nr  78, poz.  684 i Nr 183, poz. 1538, z 2009 r. Nr 65, poz. 545, z 2010 r. Nr 28, poz. 144 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1113 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1115 z 20112011-09-09

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1120 z 20112011-09-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1119 z 20112011-09-08

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1118 z 20112011-09-08

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1117 z 20112011-09-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1116 z 20112011-09-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1114 z 20112011-09-08

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1112 z 20112011-09-08

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1111 z 20112011-09-08

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1110 z 20112011-09-08

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1109 z 20112011-09-08

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-22 poz. 934

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-08 poz. 683

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-25 poz. 423

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-15 poz. 744

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1319

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.