Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1119 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-08
Data wydania:2011-08-30
Data wejscia w życie:2011-09-08
Data obowiązywania:2011-09-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1119 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 187                — 10705 —                Poz. 1119


1119

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Na podstawie art. 32a ust.  4 i  art.  22 ust.  2 pkt  4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i pro1)

mowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i  egzaminów w  publicznych szkołach i  placówkach artystycznych (Dz. U. Nr  65, poz.  400, z  2009  r. Nr  136, poz.  1117 i  Nr  174, poz.  1352 oraz z  2011  r. Nr 71, poz. 377) w § 48 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Informację o:

1) języku obcym nowożytnym, z  którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,

2) uczniach, którzy obowiązkowo przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w  przypadku, o  którym mowa w § 53 ust. 2d,

3) uczniach, którzy zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w  przypadku, o  którym mowa w § 53 ust. 2e — dołącza się do listy uczniów, o  której mowa w § 52 ust. 1 pkt 1.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  273, poz.  2703 i  Nr  281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.  1020, Nr  131, poz.  1091, Nr  167, poz.  1400 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  144, poz.  1043, Nr  208, poz.  1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr  115, poz.  791, Nr  120, poz.  818, Nr  180, poz.  1280 i  Nr  181, poz.  1292, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  145, poz.  917, Nr  216, poz.  1370 i  Nr  235, poz. 1618, z  2009  r. Nr  6, poz.  33, Nr  31, poz.  206, Nr  56, poz.  458, Nr  157, poz.  1241 i  Nr  219, poz.  1705, z  2010  r. Nr  44, poz.  250, Nr  54, poz.  320, Nr  127, poz.  857 i  Nr  148, poz.  991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1119 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1115 z 20112011-09-09

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1120 z 20112011-09-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1118 z 20112011-09-08

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1117 z 20112011-09-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1116 z 20112011-09-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1114 z 20112011-09-08

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1113 z 20112011-09-08

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1112 z 20112011-09-08

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1111 z 20112011-09-08

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1110 z 20112011-09-08

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1109 z 20112011-09-08

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

porady prawne online

Porady prawne

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Matura a wynagradzanie nauczycieli

  Drugi dzień pisemnego egzaminu dojrzałości był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jak ma rozliczyć godziny nadliczbowe nauczyciel, który uczestniczył w pracy komisji (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 431

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1629

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1063

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 9

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.