Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1153 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-19
Data wydania:2011-09-12
Data wejscia w życie:2013-01-01
Data obowiązywania:2013-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1153 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 195                — 11182 —                Poz. 1153


1153

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Na podstawie art.  56 ustawy z  dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z  rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL;

2) wysokość opłaty za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze weryfikacji, o  której mowa w  art.  49 ust.  1 ustawy z  dnia 24  września 2010  r. o  ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”;

3) sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o  których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy;

4) sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1—3;

5) sposób dokumentowania uiszczenia opłat, o  których mowa w pkt 1—3. §

2. Opłatę za udostępnienie danych:

1) jednostkowych z  rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL — ustala się w wysokości 31 zł;

2) z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w  drodze weryfikacji — ustala się w wysokości 0,30 zł od jednej weryfikacji. §

3. Sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o  których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy, oblicza się według następującego wzoru: O = K x (A + B) + M gdzie: O  — łączna kwota opłaty za udostępnienie danych, K — współczynnik wynoszący: a) 1,0 do celów badawczych lub statystycznych, b) 1,5 do celów badania opinii publicznej, A  — opłata za prace informatyczne: A = 0,5 Ha x Z + 0,5 Hb x Z + 0,75 Hc x Z + 10 Hd x x Z + He x Z, B — opłata za prace eksploatacyjne: B = 1,5 Hf x 10 Z + Hg x 10 Z + 1,5 Hh x 10 Z + + 0,6 Hi x 10 Z + 0,5 Hj x 10 Z, M — koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku, gdy przekroczy 5% wartości usługi, a poszczególne symbole oznaczają: H — liczbę godzin przeznaczonych na realizację zadania:

Ha — czas trwania prac projektowych, Hb — czas opracowania dokumentacji programowej, Hc — czas trwania prac analitycznych, Hd — czas opracowania nowego programu, He — czas opracowania programu z  gotowych modułów, Hf — czas wyboru podzbioru z bazy danych, Hg — czas przetwarzania wybranych danych, Hh — czas wykonania tablicy statystycznej, Hi — czas drukowania wykazów z  wybranego podzbioru zawierającego poniżej 300 danych jednostkowych, Hj — czas drukowania wykazów z  wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych, Z  — opłatę za udostępnienie jednostkowych danych, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 4. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 1, wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych.

2. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 2 i § 3, wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania organu udostępniającego dane.

3. W wezwaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 2 pkt 2, wskazuje się liczbę jednostkowych weryfikacji, jakie zostały wygenerowane z rejestru PESEL w  danym okresie czasu. Wezwania wysyła się nie częściej niż raz w miesiącu.

4. W wezwaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa w  § 3, wskazuje się wysokość opłaty obliczonej według wzoru podanego w §

3. Wezwanie wysyła się niezwłocznie po dokonaniu obliczenia wysokości opłaty. §

5. Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy. § 6. 1. Dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w:

1) § 2 pkt 1 — załącza się do złożonego wniosku;

2) § 2 pkt 2 i § 3 — przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o  którym mowa w § 4 ust. 2, do organu udostępniającego dane.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1153 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1160 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1159 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1158 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1157 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1156 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1155 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1154 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1749

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-19 poz. 1153

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-15 poz. 1450

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-29 poz. 347

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-02 poz. 112

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.