Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1170 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-21
Data wydania:2011-08-19
Data wejscia w życie:2011-10-06
Data obowiązywania:2011-10-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1170 z 2011


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 197                — 11234 —                Poz. 1170


1170

USTA WA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z  wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego wyda, zgodnie z  art.  3 ust.  1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000, orzeczenie o wszczęciu wobec przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego postępowania upadłościowego, o którym mowa w  art.  2 lit.  a  lub c tego rozporządzenia, oraz powoła zarządcę albo”;

2) użyte w art. 9a, art. 9b oraz w art. 24 ust. 1 wyrazy „Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” zastępuje się wyrazem „Fundusz”;

3) w art. 15 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. W okresie jednego miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza i składa kierownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń, zwany dalej „zbiorczym wykazem”, określając osoby uprawnione, o  których mowa w  art.  10, oraz tytuły i  wysokość roszczeń wnioskowanych do  zaspokojenia ze środków Funduszu. Zbiorczy wykaz obejmuje roszczenia z  okresów poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy.

2. Jeżeli zaspokojeniu podlegają roszczenia z  okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy, podmiot określony w ust. 1 sporządza i składa kierownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych wykazy uzupełniające; wykazy obejmują wskazanie tych osób oraz tytuły i wysokość roszczeń.”;

1)

4) w art. 17 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wydania, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr  1346/2000, przez organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z  wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego przedsiębiorcy zagranicznego z  tych państw, orzeczenia o  wszczęciu wobec przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego postępowania upadłościowego, o  którym mowa w art. 2 lit. a lub c tego rozporządzenia, oraz powołaniu zarządcy;”;

5) art. 22a otrzymuje brzmienie: „Art. 22a. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z  ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków, o  których mowa w  art. 12a ust.  1 i art. 14a ust. 1, oraz tryb ich składania, a  także tryb przekazywania środków finansowych Funduszu, mając na uwadze czytelność i  kompletność tych wzorów oraz uwzględniając dane osób uprawnionych niezbędne do przekazywania środków i  wypłat ze środków finansowych Funduszu.”;

6) w art. 23: a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Fundusz może określić warunki zwrotu należności, w  szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w całości lub w części należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w  stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości, jeżeli podjęcie takich decyzji przez Fundusz:”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Fundusz może określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w  stosunku do przedsiębiorców, w  taki sposób aby nie stanowiło to pomocy publicznej w  rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.”,

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991  r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz.  1035 i  Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  18, poz.  100 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1170 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1172 z 20112011-09-21

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1171 z 20112011-09-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-10 poz. 1088

  Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-04 poz. 100

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-16 poz. 674

  Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-28 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.