Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1171 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-21
Data wydania:2011-09-20
Data wejscia w życie:2011-09-21
Data obowiązywania:2011-09-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1171 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 197                — 11243 —                Poz. 1171


1171

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych Na podstawie art. 61h § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr  21, poz.  112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa tryb:

1) doręczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych;

2) przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli przekazanie pakietów wyborczych obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe;

3) przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego kopert zwrotnych niedoręczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Kodeksie wyborczym — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy;

2) właściwym dyrektorze delegatury Krajowego Biura Wyborczego — należy przez to rozumieć dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej ze względu na siedzibę obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej zgodnie z art. 61b Kodeksu wyborczego;

3) operatorze publicznym — należy przez to rozumieć operatora w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 12 czerwca 2003  r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.3)). Rozdział 2 Tryb doręczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych §

3. 1. Przedstawiciel operatora publicznego odbiera, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, kopertę zwrotną w stanie zamkniętym od wyborcy niepełnosprawnego, który otrzymał pakiet wyborczy.

1)

2. Urząd gminy, niezwłocznie po doręczeniu pakietów wyborczych, informuje pisemnie operatora publicznego o wyborcach niepełnosprawnych, którzy otrzymali pakiet wyborczy za jego pośrednictwem. 3. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, następuje za pokwitowaniem, pod adresem, na który nastąpiło doręczenie. §

4. Przedstawiciel operatora publicznego, który dokonał odbioru koperty zwrotnej, w sposób określony w § 3, niezwłocznie przekazuje ją do właściwej placówki, która je gromadzi. §

5. Operator publiczny, który zgromadził koperty zwrotne, dokonuje jednego doręczenia zgromadzonych kopert do właściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru. § 6. Doręczenie kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych następuje w dniu wyborów, w czasie trwania głosowania. Rozdział 3 Tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli przekazanie pakietów wyborczych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe §

7. 1.  Pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu operatora publicznego, przekazuje on niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

2. Pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu urzędu gminy, przekazuje on niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego. §

8. Przekazanie zgromadzonych pakietów wyborczych następuje przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru. Rozdział 4 Tryb przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego kopert zwrotnych niedoręczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania § 9. Koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania operator publiczny przekazuje właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1171 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1172 z 20112011-09-21

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1170 z 20112011-09-21

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Zastrzeżenie doręczeń do rąk własnych

  Listonosz pod moją nieobecność przekazuje przesyłki i pieniądze domownikom. Ostatnio np. zwrot nadpłaty z rocznego rozliczenia podatku małżonków wręczył żonie (...)

 • Korespondencja od komornika

  Mieszkam w budynku wielorodzinnym. Wczoraj sąsiad znalazł na klatce schodowej wezwanie od komornika na moje nazwisko. Najprawdopodobniej było wsadzone między drzwi wejściowe (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1504

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

 • Monitor Polski 2004 nr 13 poz. 222

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-24 poz. 513

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania.

 • Monitor Polski 2010 nr 42 poz. 603

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1490

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.