Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 102 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-28
Data wydania:2011-01-12
Data wejscia w życie:2011-02-12
Data obowiązywania:2011-02-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 102 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 20                — 1406 —                Poz. 102


102

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zadania służby medycyny pracy niewymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym. §

2. Do zadań służby medycyny pracy, o których mowa w § 1, należy:

1) analizowanie niezbędnych do wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach pracy wymagań zdrowotnych i sprawności psychofizycznych na potrzeby standaryzacji profilaktycznych badań lekarskich, wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym, a w szczególności: a) z obciążenia odpowiedzialnością za bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w tym za powierzone życie i mienie, b) ze stałego napięcia uwagi (czujności) związanego z koniecznością szybkiego i właściwego reagowania przy ciągłym dopływie zmiennych informacji podczas pracy na torach i w pojazdach kolejowych, c) z konieczności prawidłowego reagowania w warunkach stresu, d) z wysokiego stopnia zaangażowania narządu wzroku i słuchu, e) z wysokiej sprawności narządu ruchu, f) z gwałtownych wahań aktywacji psychicznej,

1) 2)

g) z dużych obciążeń statycznych, h) z pracy w warunkach zaburzonego rytmu biologicznego, i) z pracy na otwartej przestrzeni, w zmiennych warunkach atmosferycznych, j) z pracy w warunkach narażenia na hałas, wibrację i pole elektromagnetyczne, k) z pracy w narażeniu na jednoczesne występowanie różnych zagrożeń zawodowych;

2) wykonywanie badań niezbędnych dla wydania orzeczenia lekarskiego i oceny psychologicznej zgodnie z zasadami wynikającymi ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym;

3) kwalifikacja i kierowanie pracowników do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na stacjonarne świadczenia profilaktyczne finansowane przez pracodawców;

4) prowadzenie badań nad ryzykiem wystąpienia błędów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa publicznego wynikających ze stanu zdrowia osób zatrudnionych w transporcie kolejowym;

5) prowadzenie działalności informacyjnej oraz szkoleniowej, z uwzględnieniem specyfiki ryzyka zawodowego, oraz poradnictwo psychologiczne. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 61, poz. 674), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416) utraciło moc z dniem 27 czerwca 2010 r.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 102 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 111 z 20112011-01-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 110 z 20112011-01-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 109 z 20112011-01-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 108 z 20112011-01-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 107 z 20112011-01-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania świadczeń socjalnych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 106 z 20112011-01-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 105 z 20112011-01-28

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r.,będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 104 z 20112011-01-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 103 z 20112011-01-28

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 101 z 20112011-01-28

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Katowice - osiedle robotnicze Nikiszowiec"

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 100 z 20112011-01-28

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kanał Elbląski"

porady prawne online

Porady prawne

 • Służba BHP w firmie

  Czy pracodawca zatrudniający ponad 100 osób może zatrudnić na stanowisko Inspektora BHP osobę na podstawie umowy zlecenia czy wymogiem jest umowa o pracę? Jeśli umowa (...)

 • Służba BHP

  Jesteśmy firmą zatrudniającą ok 20 pracowników (raz 19, raz 21). Nie posiadamy służby BHP. Osoba zarządzająca pracownikami nie ma również ukończonego żadnego (...)

 • Zatrudnianie inspektora BHP

  Jeżeli specjalista d/s BHP przebywa na długim zwolnieniu lekarskim - pracodawca ma obowiązek zatrudnienia na jego miejsce innego inspektora BHP np. na umowę na (zastępstwo)?

 • Służba wojskowa a uprawnienia pracownicze

  Pracownik w naszej firmie jest po odbyciu służby wojskowej. Czy służba wojskowa 12 miesięczna wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego i staż pracy?

 • Zespół ustalający przyczyny wypadku przy pracy

  Czy zespół ustalający przyczyny wypadku może składać się tylko z dwóch inspektorów społecznych B.H.P.?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-28 poz. 674

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 992

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-19 poz. 1081

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-16 poz. 52

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-25 poz. 1270

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.