Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1184 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-26
Data wydania:2011-09-06
Data wejscia w życie:2011-09-26
Data obowiązywania:2011-09-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1184 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 201                — 11391 —                Poz. 1184


1184

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych Na podstawie art. 42 ust. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.  U. z  2010  r. Nr  80, poz.  526 i  Nr  127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 139, poz. 814) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 27  marca 2009  r. w  sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i  gminnych (Dz.  U. Nr  53, poz.  435) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Jednostki mogą otrzymywać dotację na dofinansowanie zadań własnych w  zakresie, o którym mowa w § 1, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji zadania.”;

2) w § 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Oceniając wniosek, komisja, o której mowa w  § 3, bierze pod uwagę w  szczególności wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa oraz współpracę jednostek przy realizacji tego zadania.”, b) uchyla się ust. 4;

3) w § 8 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) wysokość udziału środków własnych, stanowiącego nie mniej niż 70% kosztów realizacji zadania;”. § 2.

1. Do zadań objętych wnioskami o dofinansowanie złożonymi w  2010  r. oraz udzielanych na podstawie tych wniosków dotacji celowych z  budżetu państwa stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w dotychczasowym brzmieniu.

2. Do zadań objętych wnioskami o  dofinansowanie złożonymi w  2011  r. oraz udzielanych na podstawie tych wniosków dotacji celowych z  budżetu państwa stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1184 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1190 z 20112011-09-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1189 z 20112011-09-26

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1188 z 20112011-09-26

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1187 z 20112011-09-26

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1186 z 20112011-09-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1185 z 20112011-09-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1183 z 20112011-09-26

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1182 z 20112011-09-26

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1181 z 20112011-09-26

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1180 z 20112011-09-26

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1401

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 2

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 450

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-30 poz. 97

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-27 poz. 735

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.