Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1186 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-26
Data wydania:2011-09-07
Data wejscia w życie:2011-10-11
Data obowiązywania:2011-10-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1186 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 201                — 11397 —                Poz. 1186


1186

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Na podstawie art.  22 § 1 pkt  1 ustawy z  dnia 29  sierpnia 1997  r. — Ordynacja podatkowa (Dz.  U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu nieodpłatnego nabycia:

1) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i  prawnych, w  tym uzyskanych informacji w  dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,

1)

3) usług szkoleniowych — w  następstwie wykonywania umowy offsetowej z dnia 11 lutego 2011 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a  Honeywell Regelsysteme GmbH związanej z  dostawą systemu nawigacji lądowej INS do kołowego transportera opancerzonego w  związku z  dostawą kołowych transporterów opancerzonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zaniechanie dotyczy również podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku nieodpłatnego nabycia wartości, praw lub usług, określonych w ust. 1, od podatników, o których mowa w tym przepisie, lub za ich pośrednictwem. §

2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych z tytułu nieodpłatnego nabycia wartości, praw lub usług, o  których mowa w  tym przepisie, pozostających w  związku z  produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem że produkty te zostaną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe. § 3. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 11 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. §  4.  Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i  Nr  143, poz.  1199, z  2006  r. Nr  66, poz.  470, Nr  104, poz.  708, Nr  143, poz.  1031, Nr  217, poz.  1590 i  Nr  225, poz.  1635, z  2007  r. Nr  112, poz.  769, Nr  120, poz.  818, Nr  192, poz.  1378 i  Nr  225, poz.  1671, z  2008  r. Nr  118, poz.  745, Nr  141, poz.  888, Nr  180, poz.  1109 i  Nr  209, poz.  1316, 1318 i  1320, z  2009  r. Nr  18, poz.  97, Nr  44, poz.  362, Nr  57, poz.  466, Nr  131, poz.  1075, Nr  157, poz.  1241, Nr  166, poz.  1317, Nr  168, poz.  1323, Nr  213, poz.  1652 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz.  230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100 i Nr 199, poz. 1175.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1186 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1190 z 20112011-09-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1189 z 20112011-09-26

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1188 z 20112011-09-26

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1187 z 20112011-09-26

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1185 z 20112011-09-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1184 z 20112011-09-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1183 z 20112011-09-26

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1182 z 20112011-09-26

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1181 z 20112011-09-26

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1180 z 20112011-09-26

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Deklaracje PIT-4 a rok podatkowy

  Rok podatkowy spółki z o.o. trwa od 1 lipca 2006 r. do 31 czerwca 2007 r. Czy spółka jest zobowiązana składać co miesiąc deklaracje PIT-4 (czyli stosować stare zasady)?

 • Dochody zwolnione a zeznanie roczne

  Czy w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego występuje obowiązek wykazania pobrania dopłat bezpośrednich? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym (...)

 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego dot. spółki

  Dla spółki jawnej zaświadczenia z urzedu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami z działalności gospodarczej mają być wystawione na wspólników czy też na spółkę (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

  Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-27 poz. 1764

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-10 poz. 1924

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-10 poz. 1923

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-21 poz. 1357

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.