Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1205 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-29
Data wydania:2011-08-19
Data wejscia w życie:2011-10-14
Data obowiązywania:2011-10-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1205 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 205                — 12078 —                Poz. 1205


1205

USTA WA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) art. 25 otrzymuje brzmienie: „Art. 25.

1. Służbę w  Policji może pełnić obywatel polski o  nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i  psychiczną do służby w  formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w  przepisach o ochronie informacji niejawnych.

2. Przyjęcie kandydata do służby w Policji następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Policji oraz określenie jego predyspozycji do pełnienia tej służby. Postępowanie kwalifikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, składa się z następujących etapów:

1) złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a  także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;

2) test wiedzy;

3) test sprawności fizycznej;

4) test psychologiczny;

5) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;

6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;

7) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;

1)

8) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w  przepisach o ochronie informacji niejawnych.

3. Postępowanie kwalifikacyjne w  stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji:

1) w  charakterze członka personelu lotniczego, posiadającego uprawnienia lotnicze w określonej specjalności,

2) w  charakterze członka personelu medycznego w oddziale prewencji Policji,

3) który złożył dokumenty wymienione w  ust.  2 pkt  1 przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe — składa się z  etapów, o  których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5—8.

4. Postępowanie kwalifikacyjne zarządza i prowadzi Komendant Główny Policji albo komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji.

5. Komendant Główny Policji albo komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu, albo odstępuje od jego prowadzenia w przypadku:

1) niezłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) niespełnienia w ust. 1; wymagań określonych

3) uzyskania negatywnego wyniku z jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w ust. 2 pkt 3—6 i 8;

4) zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w  kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

5) niepoddania się przez kandydata przewidzianym w  postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania;

6) przystąpienia do ponownego postępowania kwalifikacyjnego pomimo uzyskania przez niego w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym negatywnego wyniku z etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 lub 8, gdy z  informacji posiadanych przez komendanta prowadzącego postępowanie wynika, że nie uległy zmianie okoliczności stanowiące podstawę negatywnego wyniku z danego etapu;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr  171, poz.  1065 i  Nr  237, poz.  1651, z  2009  r. Nr  22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz.  1323, Nr  195, poz.  1502, Nr  201, poz.  1540, Nr  206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr  164, poz.  1108, Nr  182, poz.  1228, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  240, poz.  1602 oraz z  2011  r. Nr  53, poz.  273, Nr  117, poz. 677 i Nr 171, poz. 1016.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1205 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.