Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1242 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-30
Data wydania:2011-09-23
Data wejscia w życie:2011-10-08
Data obowiązywania:2011-10-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1242 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 208                — 12253 —                Poz. 1242


1242

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000  r. o  dozorze technicznym (Dz. U. Nr  122, poz. 1321, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006  r. w  sprawie warunków technicz1)

nych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i  opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. Nr  181, poz.  1335) § 81 otrzymuje brzmienie: „§

81. Urządzenia NO eksploatowane przed dniem wejścia w  życie rozporządzenia, a  niespełniające wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu w  zakresie budowy, mogą być eksploatowane nie dłużej niż do dnia 20 października 2013  r. na podstawie warunków technicznych ustalonych z TDT.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr  104, poz.  708, Nr  170, poz.  1217 i Nr  249, poz.  1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 132, poz. 766.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 208, poz. 1242 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymogi udziału w kursie

  Chciałbym zorganizować jako firma szkoleniowa kurs na konserwatora suwnic i żurawi przenośnych tzw (hds-y). Jakie kryteria powinna spełniać osoba aby przystąpić do (...)

 • Instalacji odgromowa

  Jestem właścicielem kamienicy (budynku mieszkalnego). Na budynku nigdy nie było instalacji odgromowej. Czy prawo budowlane, ewentualnie inne przepisy, nakładają na właściciela (...)

 • Badania skuteczności zerowania i uziemiania

  Jak często należy wykonywać badania skuteczności zerowania i uziemiania oraz jakich urządzeń to dotyczy? Proszę podać podstawę prawną.

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

 • Komercyjna baza danych klientów

  Czy pracując w firmie handlowej, zbierając informację o rynku i klientach (nie tylko tej firmy, ale całej branży), mogę sporządzić komercyjną bazę klientów i swobodnie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-15 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-18 poz. 849

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 184

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-07 poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.