Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 211, poz. 1261 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-05
Data wydania:2011-09-22
Data wejscia w życie:2011-10-20
Data obowiązywania:2011-10-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 211, poz. 1261 z 2011


Strona 1 z 23

Dziennik Ustaw Nr 211                — 12330 —                Poz. 1261


1261

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej Na podstawie art. 16x ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996  r. o  zawodach lekarza i  lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza lub lekarza dentystę będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w  podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej, zwanego dalej „lekarzem”, oraz wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenia. § 2. 1. Lekarz może odbyć szkolenie specjalizacyjne w podmiocie leczniczym utworzonym przez:

1) Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej;

2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3) Ministra Obrony Narodowej;

4) inny podmiot leczniczy, wpisany na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”, lub wpisany na listę jednostek akredytowanych prowadzoną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na podstawie art. 19f ust. 1 ustawy — za zgodą wojewody, w  ramach wolnych miejsc szkoleniowych.

2. Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach urlopu bezpłatnego, oddelegowania do pełnienia służby poza Służbą Więzienną, o którym mowa w art. 74—82 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr  79, poz.  523, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  238, poz.  1578 oraz z  2011  r. Nr  112,

1)

poz.  654), zwanego dalej „oddelegowaniem”, lub umowy cywilnoprawnej o  szkolenie specjalizacyjne, o której mowa w art. 16h ust. 2 pkt 4 ustawy. §

3. Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, lekarz składa po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”. § 4. 1. Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne po zawarciu pisemnej umowy z  kierownikiem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanym dalej „kierownikiem jednostki”, w której pełni służbę lub jest zatrudniony, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron.

2. Tryb i  sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2—4, odbywa się zgodnie z  przepisami wydanymi odpowiednio na podstawie art. 16x ust. 1, 2 i 3 ustawy. §

5. Lekarz powiadamia Dyrektora Generalnego oraz kierownika jednostki, w  której pełni służbę lub jest zatrudniony, o  rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego. § 6. 

1. Lekarz, który uzyskał tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego i  złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z wynikiem pozytywnym oraz uzyskaniu dyplomu przekazuje jego kopię Dyrektorowi Generalnemu oraz kierownikowi jednostki, w  której pełni służbę lub jest zatrudniony, w celu dołączenia do akt osobowych.

2. Wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

7. Wzór dokumentu potwierdzającego realizację programu szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 8.  Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 oraz z  2011  r. Nr  84, poz.  455, Nr  106, poz.  622, Nr  112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i 658 i Nr 122, poz. 696.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 211, poz. 1261 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-28 poz. 106

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 39

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-14 poz. 1276

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-29 poz. 920

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.