Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1262 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-07
Data wydania:2011-10-04
Data wejscia w życie:2011-10-07
Data obowiązywania:2011-10-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1262 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 212                — 12354 —                Poz. 1262


1262

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej w  ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zwanej dalej „pomocą”. § 2.

1. Prawo do pomocy przysługuje osobie mającej ustalone za miesiąc listopad lub grudzień 2011  r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)).

2. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu. § 3.

1. Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, o  którym mowa w  § 2 ust. 1, i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

1)

2. Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o  którym mowa w  ustawie z  dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej. §

4. Pomocy udziela się na wniosek osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, złożony do organu, o którym mowa w § 3 ust. 1. § 5.

1. Wniosek, o którym mowa w § 4, składa się w terminie do dnia 31 października 2011 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o  przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

2. Wniosek, o którym mowa w § 4, złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. § 6.

1. Pomoc jest finansowana z budżetu państwa.

2. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.

3. Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest realizowany przy współudziale wojewodów, którzy dokonują podziału środków budżetu państwa. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2009  r. Nr  202, poz.  1551, Nr  219, poz.  1706 i  Nr  221, poz.  1738, z  2010  r. Nr  28, poz.  146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2006  r. Nr  222, poz.  1630, z  2007  r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz.  1378 i  Nr  200, poz.  1446, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1262 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1264 z 20112011-10-07

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1263 z 20112011-10-07

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-08 poz. 641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1746

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 551

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Monitor Polski 2012 poz. 318

  Uchwała Nr 75 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-28 poz. 732

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.