Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1272 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-10
Data wydania:2011-09-23
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1272 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 214                — 12426 —                Poz. 1272


1272

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach Na podstawie art. 11 pkt 2 i art. 21f ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

1) wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych;

2) udzielenie: a) pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową, b) licencji na trenowanie koni, c) licencji na dosiadanie (powożenie) koni,

3) 1)

d) licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego;

3) rejestrację barw wyścigowych;

4) zgłoszenie konia do wyścigów.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.3) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w  tych wyścigach (Dz. U. Nr 200, poz. 2058), które traci moc z dniem wejścia w  życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art.  93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 764, Nr 133, poz. 767 i Nr 187, poz. 1110).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2003  r. Nr  84, poz.  774, z  2004  r. Nr  173, poz.  1808, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. (poz. 1272)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW WYŚCIGÓW KONNYCH, UDZIELENIE POZWOLENIA NA KIEROWANIE STAJNIĄ WYŚCIGOWĄ, LICENCJI NA TRENOWANIE KONI, LICENCJI NA DOSIADANIE (POWOŻENIE) KONI, LICENCJI NA PEŁNIENIE FUNKCJI SĘDZIEGO WYŚCIGOWEGO, ZA REJESTRACJĘ BARW WYŚCIGOWYCH, ZGŁOSZENIE KONIA DO WYŚCIGÓW Rodzaje opłat 2 3 Opłata w zł

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1272 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1271 z 20112011-10-10

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1270 z 20112011-10-10

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1269 z 20112011-10-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1268 z 20112011-10-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie koni), a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-29 poz. 1158

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1103

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-18 poz. 86

  Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.