Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1274 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-11
Data wydania:2011-09-07
Data wejscia w życie:2011-10-26
Data obowiązywania:2011-10-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1274 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 216                — 12482 —                Poz. 1274


1274

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. W  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 21 kwietnia 2009  r. w  sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i  skreślania egzaminatorów z  ewidencji (Dz. U. Nr 70, poz. 600) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 2 w kolumnie „Cele szkolenia” pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu;”;

1)

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. 2 w kolumnie „Cele szkolenia” pkt  2 otrzymuje brzmienie: „2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu;”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia: a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „Ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów w  zakresie egzaminu przeprowadzanego w  ostatnim roku nauki w  gimnazjum w części obejmującej język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym1)”, b) w lp. 2 w kolumnie „Cele szkolenia” pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) opisać wymagania ogólne i  wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu;”. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2004  r. Nr  273, poz.  2703 i  Nr  281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.  1020, Nr  131, poz.  1091, Nr  167, poz.  1400 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  144, poz.  1043, Nr  208, poz.  1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr  115, poz.  791, Nr  120, poz.  818, Nr  180, poz.  1280 i  Nr  181, poz.  1292, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  145, poz.  917, Nr  216, poz.  1370 i  Nr  235, poz.  1618, z  2009  r. Nr  6, poz.  33, Nr  31, poz.  206, Nr  56, poz.  458, Nr  157, poz.  1241 i  Nr  219, poz.  1705, z  2010  r. Nr  44, poz.  250, Nr  54, poz.  320, Nr  127, poz.  857 i  Nr  148, poz.  991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1274 z 2011 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1279 z 20112011-10-11

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu

  • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1278 z 20112011-10-11

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

  • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1277 z 20112011-10-11

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe

  • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1276 z 20112011-10-11

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

  • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1275 z 20112011-10-11

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

porady prawne online

Porady prawne

  • Wywieszanie ocen

    Czy wyniki egzaminów sesyjnych mogą być wywieszane w postaci imiennych list z ocenami obok?

  • Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

    Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, (...)

  • Ewidencja przychodów przy ryczałcie

    Czy raporty miesięczne z kasy fiskalnej stanowią wystarczającą ewidencję przychodów w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego?

  • Paragon a kasa fiskalna?

    Czy nieposiadając kasy fiskalnej, a mając możliwość wystawiania paragonów z programu do fakturowania mogę to robić?

  • Zezwolenia na szkolenia

    Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace (...)

Podobne Akty prawne

  • Dziennik Ustaw z 1999-10-19 poz. 1071

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów.

  • Dziennik Ustaw z 1999-06-24 poz. 635

    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

  • Monitor Polski 2001 nr 27 poz. 443

    Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.

  • Dziennik Ustaw z 2004-03-23 poz. 452

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

  • Dziennik Ustaw z 2013-01-17 poz. 78

    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.