Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1291 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-12
Data wydania:2011-09-21
Data wejscia w życie:2011-10-27
Data obowiązywania:2011-10-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1291 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 217                — 12559 —                Poz. 1291


1291

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984  r. o  fundacjach (Dz. U. z  1991  r. Nr  46, poz. 203, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z  dnia 8 maja 2001  r. w  sprawie ramowego zakresu sprawozdania z  działalności fundacji (Dz. U. Nr  50, poz. 529) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1)

„1) nazwę fundacji, jej siedzibę i  adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, datę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym i  numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych fundacji,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  1997  r. Nr  121, poz.  769, z  2000  r. Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1291 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1293 z 20112011-10-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2011 r. sygn. akt SK 6/10

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1292 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1290 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1289 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wzoru dokumentu wycofania

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1288 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1287 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1286 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1285 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1284 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1283 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej”

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1282 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Duszniki Zdrój — młyn papierniczy"

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1281 z 20112011-10-12

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1280 z 20112011-10-12

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Zatwierdzanie sprawozdania fundacji

  Kto jest organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe fundacji, której jedynym organem jest zarząd?

 • Zatrudnianie przez fundację

  Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać w jakiś sposób wykonawców (np. na umowę-zlecenie) i czy takim wykonawcą może być fundator?

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

  Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.