Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 115 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektoratów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-31
Data wydania:2011-01-27
Data wejscia w życie:2011-01-31
Data obowiązywania:2011-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 115 z 2011


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 22                — 1613 —                Poz. 115


115

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wzory legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej, zwanych dalej „inspektorami”, i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, zwanych dalej „pracownikami”, organy właściwe do ich wydawania, sposób ich wydawania, wymiany, składania do depozytu i zwrotu oraz posługiwania się nimi. § 2.

1. Wzory legitymacji służbowych inspektora i pracownika zatrudnionych w komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Wzory legitymacji służbowych inspektora i pracownika zatrudnionych w urzędzie kontroli skarbowej określają załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

3. Wzór legitymacji służbowej inspektora i pracownika zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wzór legitymacji służbowej pracownika zatrudnionego w komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

5. Wzór znaku identyfikacyjnego inspektora i pracownika określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

6. Wzór znaku identyfikacyjnego pracownika zatrudnionego w komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia. § 3.

1. Legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne wydaje:

1) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej — inspektorom i pracownikom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra

1)

właściwego do spraw finansów publicznych, powoływanym na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej, zatrudnionym w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, oraz pracownikom zatrudnionym w komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej;

2) dyrektor urzędu kontroli skarbowej — innym niż wymienieni w pkt 1 inspektorom i pracownikom zatrudnionym w urzędzie kontroli skarbowej.

2. Inspektor i pracownik potwierdzają własnoręcznym podpisem odbiór legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego.

3. Wydający legitymacje służbowe oraz znaki identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1, zwani dalej „wydającymi”, prowadzą rejestr wydanych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych. W rejestrze odnotowuje się zmiany dotyczące wydanych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych, w tym dotyczące złożenia do depozytu, zwrotu oraz wymiany legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego, a także okoliczności dotyczące ich utraty. § 4.

1. Inspektor i pracownik obowiązani są osobiście złożyć do depozytu oraz zwrócić wydającemu legitymację służbową i znak identyfikacyjny.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej osobiste złożenie do depozytu oraz zwrot legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego czynności te wykonuje członek rodziny albo bezpośredni przełożony inspektora i pracownika. § 5.

1. Wymiany legitymacji służbowej oraz znaku identyfikacyjnego dokonuje wydający na wniosek inspektora i pracownika.

2. Wymiana legitymacji służbowej oraz znaku identyfikacyjnego następuje po uprzednim dokonaniu ich zwrotu. §

6. Inspektor i pracownik okazują legitymację służbową i znak identyfikacyjny w sposób umożliwiający odczytanie danych w nich zawartych. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2011 r.3) Minister Finansów: w z. L. Kotecki

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 492, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1309.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 133, poz. 1239 i Nr 225, poz. 2232, z 2004 r. Nr 130, poz. 1382 oraz z 2006 r. Nr 31, poz. 218), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 115 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 120 z 20112011-01-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 119 z 20112011-01-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 118 z 20112011-01-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 117 z 20112011-01-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach.,Juniperus L. oraz Pinus L.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 116 z 20112011-01-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 114 z 20112011-01-31

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Przedłużanie terminu kontroli

  W roku ubiegłym tj. 2007 pojawili się urzędnicy UKS chcąc przeprowadzić kontrolę przedstawiając pismo z nieaktualnymi danymi do kontroli (fakt powyższy pomińmy). (...)

 • Skarga na dyrektora UKS

  W czasie trwania kontroli przez UKS inspektor skarbowy oraz dyrektor wręcz ignorują przepisy prawa. Do kogo mogę napisać skargę na takie postępowanie?

 • Definicja organu podatkowego

  Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji (...)

 • UKS a tajemnica handlowa

  Urząd kontroli skarbowej chciałby dostarczenia np. umowy z pocztą albo inną instytucją lub podmiotem gospodarczym, ale w umowie znajdują się takie paragrafy jak "Postanowienia (...)

 • Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

  Zgodnie z artykułem 6 prawa energetycznego kontrolę można przeprowadzić po okazaniu imiennego upoważnienia wydanego przez organ nadzorujący oraz legitymacji służbowej. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1708

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-19 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-30 poz. 1239

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-06 poz. 894

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.