Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1302 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-14
Data wydania:2011-10-04
Data wejscia w życie:2011-10-29
Data obowiązywania:2011-10-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1302 z 2011


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 220                — 13079 —                Poz. 1302


1302

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2011 r. w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010  r. o  ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa zakres, tryb i  sposób współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, i  Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SKW”, przy wykonywaniu funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w  art.  10 ust.  2 ustawy z  dnia 5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Współdziałanie obejmuje:

1) udzielanie Szefowi ABW przez Szefa SKW informacji niezbędnych do wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa;

2) asystowanie imiennie upoważnionych funkcjonariuszy ABW podczas wykonywania czynności właściwych dla krajowej władzy bezpieczeństwa przez SKW oraz imiennie upoważnionych żołnierzy lub funkcjonariuszy SKW podczas wykonywania czynności właściwych dla krajowej władzy bezpieczeństwa przez ABW;

3) wydawanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków bezpieczeństwa w  zakresie ochrony informacji niejawnych międzynarodowych, o  których mowa w  zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umowach z  innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;

4) nadzór nad funkcjonowaniem systemu kancelarii tajnych przetwarzających informacje niejawne międzynarodowe, zwanych dalej „kancelariami tajnymi międzynarodowymi”;

5) ustalanie zasad zarządzania i dystrybucji materiałów kryptograficznych, przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych międzynarodowych lub pochodzących z wymiany międzynarodowej;

6) udzielanie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych;

7) prowadzenie certyfikacji urządzeń i narzędzi kryptograficznych, środków ochrony elektromagnetycznej, a  także urządzeń i  narzędzi służących do realizacji zabezpieczeń teleinformatycznych w  systemach teleinformatycznych, przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych;

8) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych międzynarodowych;

9) prowadzenie sprawdzeń stanu ochrony informacji niejawnych międzynarodowych wynikających z  zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, zwanych dalej „inspekcjami”, oraz audytów bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, zwanych dalej „audytami”;

10) prowadzenie wynikających z  zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów z innymi państwami i  organizacjami międzynarodowymi postępowań mających na celu wyjaśnienie okoliczności naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji niejawnych międzynarodowych, zwanych dalej „postępowaniami wyjaśniającymi”;

11) proponowanie składu delegacji reprezentujących Rzeczpospolitą Polską przed organizacjami międzynarodowymi i  krajowymi władzami bezpieczeństwa innych państw oraz ustalanie treści stanowisk przedstawianych przez takie delegacje;

12) prowadzenie zbiorów danych dotyczących wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa, dostęp do nich oraz udzielanie informacji z  tych zbiorów. § 2.

1. Współdziałanie, o którym mowa w § 1, może polegać w szczególności na:

1) powołaniu zespołu składającego się z  funkcjonariuszy ABW oraz żołnierzy lub funkcjonariuszy SKW;

2) organizowaniu doraźnych kontaktów roboczych i planowych odpraw sprawozdawczych;

3) wskazaniu stałego punktu kontaktowego;

4) stworzeniu lub wskazaniu systemu teleinformatycznego służącego wymianie informacji.

2. W ramach współdziałania Szef ABW i Szef SKW wskazują jednostki, komórki organizacyjne lub upoważnionych funkcjonariuszy albo żołnierzy odpowiednio ABW albo SKW, którzy współdziałają ze sobą bezpośrednio. § 3.

1. Współdziałanie w zakresie udzielania Szefowi ABW przez Szefa SKW informacji niezbędnych do wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa obejmuje:

1) informowanie o prowadzonych procedurach określonych w  przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych międzynarodowych;

2) przekazywanie informacji dotyczących organizacji i  stanu systemu ochrony informacji niejawnych międzynarodowych oraz działań planowanych i  podejmowanych w  celu zapewnienia prawidłowości jego funkcjonowania;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1302 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1311 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1310 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1309 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1308 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1307 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1306 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1305 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1304 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1303 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1301 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1300 z 20112011-10-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1205

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-16 poz. 1001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-28 poz. 453

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do dyspozycji

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-28 poz. 272

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Bartłomieja Sienkiewicza – Ministra Spraw Wewnętrznych – w zakresie koordynacji służb specjalnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-25 poz. 1524

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego — Ministra Spraw Wewnętrznych — w zakresie koordynacji służb specjalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.