Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1316 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-17
Data wydania:2011-09-28
Data wejscia w życie:2011-11-01
Data obowiązywania:2011-11-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1316 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 221                — 13147 —                Poz. 1316


1316

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych Na podstawie art.  101 ustawy z  dnia 11 września 2003  r. o  służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z  dnia 6 kwietnia 2004  r. w  sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 71, poz. 652) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wniosek powinien w  szczególności zawierać oświadczenie o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa między osobą uprawnioną a osobą zmarłą lub braku takiego pokrewieństwa lub powinowactwa, a  także oświadczanie, że w  związku ze śmiercią żołnierza zawodowego

1)

lub członka jego rodziny nie wypłacono zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów.”;

2) uchyla się § 6;

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Pogrzeb organizuje i  jego koszty pokrywa dowódca jednostki wojskowej, w  której żołnierz zawodowy pełnił ostatnio służbę wojskową, do wysokości pięciokrotności kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującej w dniu śmierci żołnierza.”. §

2. Przepis § 7 ust.  2 rozporządzenia, o  którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przy pokrywaniu kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych zmarłych po dniu 28 lutego 2011 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  107, poz.  679, Nr  113, poz.  745, Nr  127, poz.  857, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1316 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1319 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1318 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za niewykorzystany przejazd na koszt Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1317 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1315 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1314 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1313 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1312 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1622

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-20 poz. 877

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-05 poz. 980

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-09 poz. 1040

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 235

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.