Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1340 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-19
Data wydania:2011-08-31
Data wejscia w życie:2011-11-19
Data obowiązywania:2011-11-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1340 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 224                — 13229 —                Poz. 1340


1340

USTA WA z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z  2010  r. Nr  46, poz.  275, z  późn. zm.1)) dodaje się art. 603 w brzmieniu: „Art. 603. §

1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w  jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny.

1)

§

2. W  razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  106, poz.  672, Nr  152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715 i Nr 217, poz. 1280.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1340 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1349 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1348 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1347 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1346 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1345 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1344 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1343 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1342 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1341 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1339 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1338 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1337 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1336 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Kontrola przeróbki pojazdu dostawczego wg VAT

  Firma zakupiła samochód dostawczy zarejestrowany na 2 osoby. W świetle przepisów podatkowych (vat) funkcjonuje on jako samochód ciężarowy. Z jakimi konsekwencjami trzeba (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Karanie pracodawców przez PiP za wykroczenia

  Jakie są wysokości kar (i czy jest akt prawny, który to reguluje), jakie może nałożyć z różnych powodów na pracodawcę PIP?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.