Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1346 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-19
Data wydania:2011-10-04
Data wejscia w życie:2011-11-03
Data obowiązywania:2011-11-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1346 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 224                — 13246 —                Poz. 1346


1346

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych Na podstawie art.  32a ust.  4 i  art.  22 ust.  2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. W celu rozwijania uzdolnień i promowania osiągnięć artystycznych, dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych, zwanych dalej „szkołami artystycznymi”, organizowane są konkursy, turnieje i olimpiady.

2. Konkursy, turnieje i  olimpiady mogą występować pod nazwą własną określoną w regulaminie. § 2.

1. Tematyka konkursu jest związana z podstawą programową kształcenia w  poszczególnych kierunkach i specjalnościach szkolnictwa artystycznego.

2. Konkurs jest organizowany z  przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej.

3. Konkurs może być organizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy i może mieć zasięg wojewódzki, ponadwojewódzki, ogólnopolski lub międzynarodowy. § 3.

1. Turniej jest organizowany z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania i ma na celu umożliwienie uczniom rywalizacji oraz poszerzenie wiedzy z  zakresu innych dziedzin artystycznych nieobjętych podstawą programową kształcenia w szkolnictwie artystycznym.

2. Turniej jest organizowany jako jednoetapowy i  może mieć zasięg wojewódzki, ponadwojewódzki lub ogólnopolski. § 4.

1. Tematyka olimpiady jest związana z podstawą programową kształcenia w  poszczególnych kierunkach i specjalnościach szkolnictwa artystycznego.

1)

2. Olimpiada jest organizowana z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej dla uczniów:

1) klas IV—VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

2) klas IV—VI szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia;

3) klas III i IV szkoły muzycznej II stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia;

4) klas IV—VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;

5) liceum plastycznego;

6) klas VII—IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

3. Olimpiada obejmuje trzy etapy:

1) I etap — eliminacyjny, na poziomie szkolnym lub wojewódzkim;

2) II etap — eliminacyjny, o zasięgu ponadwojewódzkim;

3) III etap — finałowy, o zasięgu ogólnopolskim. §

5. Organizatorem konkursu, turnieju lub olimpiady mogą być:

1) minister właściwy do spraw kultury i  ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”;

2) specjalistyczna jednostka nadzoru — Centrum Edukacji Artystycznej, zwane dalej „Centrum”;

3) szkoła artystyczna;

4) państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna;

5) inna osoba prawna;

6) osoba fizyczna. § 6.

1. W celu przeprowadzenia konkursu, turnieju lub olimpiady organizator opracowuje regulamin konkursu, turnieju lub olimpiady.

2. Regulamin określa:

1) nazwę konkursu, turnieju lub olimpiady;

2) program merytoryczny konkursu, turnieju lub olimpiady zawierający: a) zakres tematyczny lub wymagany repertuar,

Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  273, poz.  2703 i  Nr  281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.  1020, Nr  131, poz.  1091, Nr  167, poz.  1400 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  144, poz.  1043, Nr  208, poz.  1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr  115, poz.  791, Nr  120, poz.  818, Nr  180, poz.  1280 i  Nr  181, poz.  1292, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  145, poz.  917, Nr  216, poz.  1370 i  Nr  235, poz. 1618, z  2009  r. Nr  6, poz.  33, Nr  31, poz.  206, Nr  56, poz.  458, Nr  157, poz.  1241 i  Nr  219, poz.  1705, z  2010  r. Nr  44, poz.  250, Nr  54, poz.  320, Nr  127, poz.  857 i  Nr  148, poz.  991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1346 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1349 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1348 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1347 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1345 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1344 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1343 z 20112011-10-19

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1342 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1341 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1340 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1339 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1338 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1337 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1336 z 20112011-10-19

  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego

porady prawne online

Porady prawne

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

 • Zasady organizowania konkursów i promocji

  Czy istnieją przepisy prawne dotyczące organizowania konkursów i promocji przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (salony telefonów komórkowych), wyłączając (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-10 poz. 975

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-10 poz. 1041

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-05 poz. 1185

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-18 poz. 125

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.