Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1356 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-21
Data wydania:2011-10-12
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1356 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 226                — 13290 —                Poz. 1356


1356

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Na podstawie art. 1 ust.  4 ustawy z  dnia 15 lipca 2011  r. o  Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Dz. U. Nr 173, poz. 1029) zarządza się, co następuje: §

1. Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. (poz. 1356)

STATUT OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA §

1. 1. Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, zwanego dalej „Ośrodkiem”, działa przy pomocy zastępców dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych oraz głównego księgowego.

2. Dyrektor Ośrodka może imiennie upoważnić pracowników Ośrodka do załatwiania w jego imieniu spraw należących do jego kompetencji. §

2. Kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka wyłania Rada Ośrodka w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w  obecności co najmniej 4 członków Rady Ośrodka. §

3. Członkowie Rady Ośrodka wyłaniają kandydatów na pozostałych członków Rady Ośrodka, o  których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o  Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Dz. U. Nr  173, poz. 1029), w  głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. § 4.

1. Rada Ośrodka obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Rada Ośrodka wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

3. Głosowania są jawne, z  zastrzeżeniem § 2 i  3, chyba że Rada Ośrodka postanowi inaczej.

4. Dyrektor Ośrodka bierze udział w posiedzeniach Rady Ośrodka na zaproszenie Przewodniczącego Rady Ośrodka. § 5.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Ośrodka zwołuje Dyrektor Ośrodka nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia powołania wszystkich członków Rady Ośrodka.

2. Rada Ośrodka określa na pierwszym posiedzeniu regulamin działania Rady Ośrodka.

3. Dyrektor Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka, w tym jego schemat organizacyjny. § 6.

1. W skład Ośrodka wchodzą:

1) pion analityczny, w  ramach którego działają zespoły lub samodzielne stanowiska pracy utworzone w oparciu o geograficzny lub problemowy zakres działania, określony w  art. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 3;

2) pion wsparcia, w ramach którego działają komórki, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy odpowiedzialne za organizacyjną, techniczną i  logistyczną obsługę Ośrodka.

2. Liczbę, nazwę i  szczegółowy zakres zadań komórek, zespołów i  samodzielnych stanowisk pracy funkcjonujących w  ramach pionów, o  których mowa w ust. 1, określa Dyrektor Ośrodka w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1356 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1366 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1365 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1363 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1362 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1361 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1360 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1359 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1358 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1357 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Lojalka w zamian za pokrycie kosztów szkolenia

  W umowie lojalnościowej określa się czas, jaki pracownik zobowiązuje się przepracować w firmie. Czy czas ten liczy się od momentu podpisania umowy, czy od momentu zakończenia (...)

 • Ukończenie studiów i składki ZUS

  Uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej oraz student do ukończenia 26 roku życia wykonujący umowę zlecenie nie podlega ubezpieczeniom społecznym (...)

 • Definicja studiów wyższych

  W jaki sposób należy definiować pojęcie studiów wyższych?

 • Definicja końca roku studiów

  Problem dotyczy definicji końca roku szkolnego w aspekcie odroczenia służby wojskowej. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony jednym z powodów odroczenia służby (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.